HEXAGON COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-05-20 godz. 16:26:53
Numer KRS: 0000427051
Numer REGON: 302160543
Numer NIP: 7831690146
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-07-18
Ostatni wpis Nr wpisu6Data dokonania wpisu2019-03-18
Sygnatura akt[PO.IX NS-REJ.KRS/4536/19/186]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-07-18 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaHEXAGON COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-06-21 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-07-18 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-07-18 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat KONIŃSKI gmina STARE MIASTO miejscowość ŻYCHLIN2017-06-21 do dziś
2. Adresmiejscowość ŻYCHLIN kraj POLSKA 2019-03-18 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI SPORZĄDZONA W DNIU 21 CZERWCA 2012 R. PRZED ASESOREM NOTARIALNYM EDYTĄ STACHOWSKĄ ZASTĘPCĄ NOTARIUSZA MAGDALENY DEDYK-MICHAJŁOW PROWADZĄCEJ KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W OBORNIKACH, PRZY UL. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO NR 66, REP. A NR 5827/2012.2012-07-18 do dziś
228.02.2017 R., REP. A NR 2534/2017, NOTARIUSZ PIOTR ŁAŹNIAK, KANCELARIA NOTARIALNA A. CHOJNACKI, P. ŁAŹNIAK - ZMIENIONY: PAR. 2, - UCHWALENIE TEKSTU JEDNOLITEGO UMOWY SPÓŁKI2017-06-21 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2012-07-18 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2012-07-18 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMALDUCA2017-06-21 do dziś
2. ImionaGIOVANNI MICHELE2017-06-21 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1600 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 160.000,00 ZŁ2017-06-21 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2017-06-21 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego160000,00 ZŁ2017-06-21 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2012-07-18 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: A) PREZES ZARZĄDU I WICEPREZES ZARZĄDU I WICEPREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO, B) CZŁONEK ZARZĄDU - ŁĄCZNIE Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB Z PROKURENTEM.2017-06-21 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMALDUCA2017-06-21 do dziś
2. ImionaGIOVANNI MICHELE2017-06-21 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2017-06-21 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-06-21 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKŁOSOWSKI2017-06-21 do dziś
2. ImionaMICHAŁ2017-06-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-06-21 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2017-06-21 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-06-21 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy156 10 A DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM2017-06-21 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy156 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM2017-06-21 do dziś
246 3 SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2017-06-21 do dziś
310 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH2017-06-21 do dziś
445 HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH2017-06-21 do dziś
546 5 SPRZEDAŻ HURTOWA NARZĘDZI TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ2017-06-21 do dziś
646 6 SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN, URZĄDZEŃ I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA2017-06-21 do dziś
747 2 SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2017-06-21 do dziś
849 4 TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW ORAZ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI2017-06-21 do dziś
970 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2017-06-21 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 23.03.2016 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132016-04-05 do dziś
2data złożenia 23.03.2016 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-04-05 do dziś
3data złożenia 23.03.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-05 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2013 DO 31.12.20132016-04-05 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-04-05 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-05 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2013 DO 31.12.20132016-04-05 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-04-05 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-05 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów