SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA W PRZYBRODZIE

Stan na dzień 2024-02-28 godz. 11:13:07
Numer KRS: 0000426946
Numer REGON: 630287979
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-07-16
Ostatni wpis Nr wpisu9Data dokonania wpisu2023-06-20
Sygnatura akt[RDF/502003/23/488]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁDZIELNIA2012-07-16 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 630287979 NIP 77718009142012-07-16 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA W PRZYBRODZIE2012-07-16 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nr w rejestrze RSA 1299 nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W POZNANIU WYDZ. XIV GOSPODARCZY REJESTROWY2012-07-16 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-07-16 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-07-16 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃSKI gmina ROKIETNICA miejscowość PRZYBRODA2012-07-16 do dziś
2. Adresmiejscowość PRZYBRODA ulica KAŹMIERSKA nr domu 18 kod pocztowy 62-090 poczta ROKIETNICA kraj POLSKA 2012-07-16 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejSPOLDZIELNIA-PRZYBRODA@WP.PL2012-07-16 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu112.03.1994 R. 29.11.2011 R. -PRZYJĘCIE NOWEGO STATUTU. 18.01.2012 R. -ZMIANA STATUTU -W § 44 DODANO PUNKT 4. 09.05.2012 R. ZMIANA STATUTU -ZMIENIONE § -23, 27, 28, 35, 38, 44, 53, 135, USUNIĘTY § 136.2012-07-16 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaCZAS NIEOZNACZONY2012-07-16 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2012-07-16 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK. W SPÓŁDZIELNIACH O ZARZĄDZIE JEDNOOSOBOWYM OŚWIADCZENIE WOLI MOGĄ SKŁADAĆ RÓWNIEŻ DWAJ PEŁNOMOCNICY.2012-07-16 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoJANKOWIAK2012-07-16 do dziś
2. ImionaMARIA2012-07-16 do dziś
3. Numer PESEL***********2012-07-16 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2012-07-16 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2012-07-16 do dziś
21. NazwiskoTOMICKI2012-07-16 do dziś
2. ImionaJERZY2012-07-16 do dziś
3. Numer PESEL***********2012-07-16 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2012-07-16 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2012-07-16 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2012-07-16 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaDOLACIŃSKA2012-07-16 do dziś
2. ImionaKRYSTYNA2012-07-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-07-16 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaŁUCZAK2012-07-16 do dziś
2. ImionaDANUTA2012-07-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-07-16 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaLOTA2012-07-16 do dziś
2. ImionaIZABELA2012-07-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-07-16 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaŁAWIDA2012-07-16 do dziś
2. ImionaMARCIN2012-07-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-07-16 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 10 Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2012-07-16 do dziś
268 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2012-07-16 do dziś
368 20 Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2012-07-16 do dziś
468 20 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI MIESZKALNYMI2012-07-16 do dziś
568 20 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NIEMIESZKALNYMI2012-07-16 do dziś
690 04 Z DZIAŁALNOŚĆ DOMÓW I OŚRODKÓW KULTURY2012-07-16 do dziś
768 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NA ZLECENIE2012-07-16 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 22.06.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-16 do dziś
2data złożenia 02.06.2016 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122016-06-23 do dziś
3data złożenia 02.06.2016 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132016-06-23 do dziś
4data złożenia 02.06.2016 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-06-23 do dziś
5data złożenia 17.05.2018 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-05-23 do dziś
6data złożenia 17.05.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-05-23 do dziś
7data złożenia 04.09.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-09-04 do dziś
8data złożenia 04.12.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-12-05 do dziś
9data złożenia 14.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-14 do dziś
10data złożenia 25.05.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-25 do dziś
11data złożenia 13.06.2023 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-06-13 do dziś
12data złożenia 20.06.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-20 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-16 do dziś
2OD 01.01.2012 DO 31.12.20122016-06-23 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132016-06-23 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-06-23 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-05-23 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-05-23 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-16 do dziś
2OD 01.01.2012 DO 31.12.20122016-06-23 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132016-06-23 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-06-23 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-05-23 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-05-23 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów