ASSETERS DEVELOPMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-01-26 godz. 14:12:03
Numer KRS: 0000426944
Numer REGON: 122618398
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-07-16
Ostatni wpis Nr wpisu21Data dokonania wpisu2020-06-02
Sygnatura akt[RDF/204358/20/518]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-07-16 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaASSETERS DEVELOPMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-02-10 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-07-16 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-07-16 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKÓW gmina KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2016-11-16 do dziś
2. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica PLAC WOLNICA nr domu 13 nr lokalu 10 kod pocztowy 31-060 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2018-01-08 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejWWW.ASSETERSDEVELOPMENTS.COM2016-04-20 do dziś
4. Adres strony internetowejOFFICE@ASSETERSDEVELOPMENTS.COM2016-04-20 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki114.06.2012 R., NOTARIUSZ ANNA GĄSIENICA, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, UL. LWOWSKA 2A/38, REPERTORIUM A NUMER 1863/2012.2012-07-16 do dziś
230.09.2014, NOTARIUSZ ANNA GĄSIENICA, KANCELARIA NOTARIALNA ANNA GĄSIENICA, PAWEŁ CZUBIK NOTARIUSZE SPÓŁKA PARTNERSKA W KRAKOWIE UL.LWOWSKA 2A/38,REP.A NR 3407/2014 -ZMIENIONO: § 2,§ 6 UST.1, § 7 UST.1, § 8, § 9 UST.1, § 17 UST.2; USTALONO TEKST JEDNOLITY2015-02-10 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2012-07-16 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2012-07-16 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSAWICKI2014-07-04 do dziś
2. ImionaTOMASZ ZYGMUNT2014-07-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-07-04 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały10000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 500 000 ZŁ2018-12-21 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-07-04 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego500000,00 ZŁ2015-02-10 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport1495000,00 ZŁ2015-02-10 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2012-07-16 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - REPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA PRZEZ PREZESA ZARZĄDU, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - REPREZENTACJA PRZEZ KAŻDEGO Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE2015-02-10 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSAWICKI2015-02-10 do dziś
2. ImionaTOMASZ ZYGMUNT2015-02-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-02-10 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2015-02-10 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-02-10 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2012-07-16 do dziś
243 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2012-07-16 do dziś
368 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2012-07-16 do dziś
470 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2012-07-16 do dziś
574 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA2012-07-16 do dziś
668 10 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2015-02-10 do dziś
747 79 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW UŻYWANYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2015-02-10 do dziś
847 71 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2015-02-10 do dziś
946 42 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA2015-02-10 do dziś
1064 19 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE2015-02-10 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 29.06.2013 okres OD 14.06.2012 DO 31.12.20122014-03-20 do dziś
2data złożenia 03.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-12-12 do dziś
3data złożenia 13.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-12-03 do dziś
4data złożenia 13.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-15 do dziś
5data złożenia 11.12.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-13 do dziś
6data złożenia 05.09.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-05 do dziś
7data złożenia 02.06.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-06-02 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 14.06.2012 DO 31.12.20122014-03-20 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-12-12 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-12-03 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-15 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-13 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-05 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-06-02 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 14.06.2012 DO 31.12.20122014-03-20 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-15 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-13 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-05 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-06-02 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów