ENEKO 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-08-08 godz. 17:29:19
Numer KRS: 0000426908
Numer REGON: 242997773
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-07-25
Ostatni wpis Nr wpisu18Data dokonania wpisu2022-07-12
Sygnatura akt[WA.XIII NS-REJ.KRS/28956/22/510]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-07-25 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaENEKO 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-07-25 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-07-25 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-07-25 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2018-08-16 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. NOWOGRODZKA nr domu 6A nr lokalu 13 kod pocztowy 00-513 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2022-07-12 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki112.06.2012 R. ASESOR NOTARIALNY AGATA BŁAŻKOWSKA ZASTĘPCA NOTARIUSZA GRZEGORZA KUZARA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, AKT NOTARIALNY REP. A NR 3036/20122012-07-25 do dziś
213.09.2017 R. - REP.A NR 9533/2017, NOTARIUSZ MARTA PRUSZCZYŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE - ZMIANA §3 UST.12018-08-16 do dziś
318.12.2018R., REP.A NR 13654/2018, ZASTĘPCA NOTARIALNY BEATA POWIERŻA, ZASTĘPCA NOTARIUSZ MARTY JÓZEFINY PRUSZCZYŃSKIEJ, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIENIONO §8 I §9 UMOWY SPÓŁKI.2019-01-31 do dziś
425.02.2019, ZASTĘPCA NOTARIALNY KONRAD FILOCHOWSKI, ZASTĘPCA NOTARIUSZA WŁADYSŁAWY FILOCHOWSKIEJ, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A NR 821/2019, ZMIANA: § 8, § 9 UMOWY SPÓŁKI.2019-09-20 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2012-07-25 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2012-07-25 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaFIGENE CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA2022-07-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON6305206772022-07-12 do dziś
4. Numer KRS0000292586 2022-07-12 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały45.960 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.298.000,00 ZŁ2022-07-12 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2022-07-12 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego2298000,00 ZŁ2019-09-20 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2012-07-25 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ WSZYSCY CZŁONKOWIE ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO.2012-07-25 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaOBUCHOWSKA2022-07-12 do dziś
2. ImionaDOROTA2022-07-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-07-12 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2022-07-12 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-07-12 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaWALCZAK2022-07-12 do dziś
2. ImionaMONIKA2022-07-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-07-12 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2022-07-12 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy142 21 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH2012-07-25 do dziś
242 22 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH2012-07-25 do dziś
335 12 Z PRZESYŁANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ2012-07-25 do dziś
435 13 Z DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ2012-07-25 do dziś
535 14 Z HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ2012-07-25 do dziś
670 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2012-07-25 do dziś
735 11 Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ2018-08-16 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 24.04.2014 okres OD 24.07.2012 DO 31.12.20122014-05-14 do dziś
2data złożenia 29.10.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-19 do dziś
3data złożenia 14.09.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-01-22 do dziś
4data złożenia 05.10.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-02-01 do dziś
5data złożenia 10.09.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-01-11 do dziś
6data złożenia 23.08.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-23 do dziś
7data złożenia 11.07.2019 okres OD 01.08.2017 DO 31.12.20182019-07-11 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 24.07.2012 DO 31.12.20122014-05-14 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-19 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-01-22 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-02-01 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-01-11 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-23 do dziś
7OD 01.08.2017 DO 31.12.20182019-07-11 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 24.07.2012 DO 31.12.20122014-05-14 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-19 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-01-22 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-02-01 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-01-11 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-23 do dziś
7OD 01.08.2017 DO 31.12.20182019-07-11 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
1
1. Określenie okolicznościPRZEJĘCIE INNEJ SPÓŁKI2019-01-31 do dziś
2. Opis sposobu połączenia, podziału lub przekształceniaPOŁĄCZENIE ZGODNIE Z ART.492 §1 PKT 1 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH - ŁĄCZNIE SIĘ PRZEZ PRZEJĘCIE POPRZEZ PRZENIESIENIE CAŁEGO MAJĄTKU SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ CHERRY ENERGY SP. Z O.O. NA SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ ENEKO 1 SP. Z O.O. W ZAMIAN ZA WYDANIE WSPÓLNIKOM SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ UDZIAŁÓW W SPÓŁCE PRZEJMUJĄCEJ, NA PODSTAWIE UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI CHERRY ENERGY SP. Z O.O. Z DNIA 04.10.2018R. ORAZ NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI ENEKO 1 SP. Z O.O. Z DNIA 04.10.2018R.2019-01-31 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia albo dane podmiotów przejmujących całość lub część majątku spółki
Brak wpisów
Podrubryka 2
Dane podmiotów, których majątek w całości lub części jest przejmowany w wyniku połączenia lub podziału
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów