ENERE BIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2022-08-12 godz. 12:19:53
Numer KRS: 0000426748
Numer REGON: 302160342
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-07-17
Ostatni wpis Nr wpisu11Data dokonania wpisu2020-10-21
Sygnatura akt[RDF/267035/20/586]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-07-17 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaENERE BIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI2016-07-19 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-07-17 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-07-17 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat M. POZNAŃ gmina M. POZNAŃ miejscowość POZNAŃ2012-07-17 do dziś
2. Adresmiejscowość POZNAŃ ulica STAROŁĘCKA nr domu 58 nr lokalu 2 kod pocztowy 61-361 poczta POZNAŃ kraj POLSKA 2012-07-17 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki113.06.2012 R., NOTARIUSZ JACEK KACZOROWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA WOJCIECH CENDROWSKI, JACEK KACZOROWSKI KANCELARIA NOTARIALNA SPÓŁKA CYWILNA W POZNANIU PRZY UL. MŁYŃSKIEJ NR 13/8, REP A NR 6994/2012.2012-07-17 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2012-07-17 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2012-07-17 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOBYLIŃSKI2013-10-22 do dziś
2. ImionaFILIP2013-10-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-10-22 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5 000,00 ZŁ2013-10-22 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2013-10-22 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2012-07-17 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy133 11 Z NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH2012-07-17 do dziś
233 20 Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA2012-07-17 do dziś
341 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2012-07-17 do dziś
441 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2012-07-17 do dziś
546 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PŁODÓW ROLNYCH, ŻYWYCH ZWIERZĄT, SUROWCÓW DLA PRZEMYSŁU TEKSTYLNEGO I PÓŁPRODUKTÓW2012-07-17 do dziś
646 13 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH2012-07-17 do dziś
746 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU2012-07-17 do dziś
846 61 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH ORAZ DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA2012-07-17 do dziś
946 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2012-07-17 do dziś
1033 19 Z NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA2016-07-19 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 01.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-08-14 do dziś
2data złożenia 30.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-29 do dziś
3data złożenia 30.03.2016 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-07-19 do dziś
4data złożenia 30.03.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-19 do dziś
5data złożenia 21.10.2020 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-10-21 do dziś
6data złożenia 21.10.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-10-21 do dziś
7data złożenia 21.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-21 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2012 - 31.12.20122013-08-14 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-29 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-07-19 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-19 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2012 - 31.12.20122013-08-14 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-29 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-07-19 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-19 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacjiUCHWAŁA NR 9 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI POD FIRMĄ ENERE BIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W POZNANIU Z DNIA 25 MARCA 2016 R. W SPRAWIE ROZWIĄZANIA SPÓŁKI SPORZĄDZONA W FORMIE AKTU NOTARIALNEGO ZAWARTEGO PRZED NOTARIUSZEM JACKIEM KACZOROWSKIM W PROWADZONEJ PRZEZ NIEGO KANCELARII NOTARIALNEJ JACEK KACZOROWSKI ANNA POSPIESZYŃSKA KANCELARIA NOTARIALNA SPÓŁKA CYWILNA UL. MŁYŃSKA NR 2/4, 61-729 POZNAŃ, REP. A NR 2523/20162016-07-19 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówLIKWIDATOR JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI2016-07-19 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. NazwiskoKOBYLIŃSKI2016-07-19 do dziś
2. ImionaFILIP2016-07-19 do dziś
3. Numer PESEL***********2016-07-19 do dziś
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
1
1. Określenie okolicznościUCHWAŁA NR 9 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI POD FIRMĄ ENERE BIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W POZNANIU Z DNIA 25 MARCA 2016 R. W SPRAWIE ROZWIĄZANIA SPÓŁKI SPORZĄDZONA W FORMIE AKTU NOTARIALNEGO ZAWARTEGO PRZED NOTARIUSZEM JACKIEM KACZOROWSKIM W PROWADZONEJ PRZEZ NIEGO KANCELARII NOTARIALNEJ JACEK KACZOROWSKI ANNA POSPIESZYŃSKA KANCELARIA NOTARIALNA SPÓŁKA CYWILNA UL. MŁYŃSKA NR 2/4, 61-729 POZNAŃ, REP. A NR 2523/20162016-07-19 do dziś
2. Informacja o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiROZWIĄZANIE2016-07-19 do dziś
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów