SPJ SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-05-26 godz. 07:57:10
Numer KRS: 0000426635
Numer REGON: 302157179
Numer NIP: 7773226187
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-07-12
Ostatni wpis Nr wpisu19Data dokonania wpisu2020-11-12
Sygnatura akt[PO.VIII NS-REJ.KRS/25367/20/407]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-07-12 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaSPJ SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-11-23 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-07-12 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-07-12 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃSKI gmina DOPIEWO miejscowość DĄBROWA2020-11-12 do dziś
2. Adresmiejscowość DĄBROWA ulica UL. BATOROWSKA nr domu 30 kod pocztowy 62-070 poczta DOPIEWO kraj POLSKA 2020-11-12 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejBIURO@SPJSYSTEM.PL2012-11-23 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.SPJSYSTEM.PL2012-11-23 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki120 KWIETNIA 2012 R. NOTARIUSZ ANNA SOŁTYSIŃSKA-SKONIECZNA, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, UL. GARBARY 71/42, REPERTORIUM A 4472/2012.2012-07-12 do dziś
206.11.2012, REP. A 13127/2012, ANNA SOŁTYSIŃSKA-SKONIECZNA NOTARIUSZ UL. GARBARY 71/42, 61-758 POZNAŃ, ZMIANA TREŚCI PAR. 2, PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI.2012-11-23 do dziś
3DNIA 26.06.2020 R. ZOSTAŁ SPORZĄDZONY AKT NOTARIALNY PRZEZ NOTARIUSZ ZBIGNIEWA TOMASZKIEWICZA REP. A NR 1949/2020, ZMIENIONO: § 3 UMOWY SPÓŁKI ORAZ PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI2020-11-12 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2012-07-12 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2012-07-12 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMERDA2012-07-12 do dziś
2. ImionaJAKUB2012-07-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-07-12 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000,00 ZŁ2012-07-12 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2012-07-12 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKURZAWSKA2016-06-08 do dziś
2. ImionaAGATA2016-06-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-06-08 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000,00 ZŁ2016-06-08 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-06-08 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego15000,00 ZŁ2012-07-12 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2012-07-12 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, SKŁADANIA W JEJ IMIENIU OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA UPRAWNIENI SĄ: A) W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO -CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, B) W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE.2012-07-12 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMERDA2012-07-12 do dziś
2. ImionaJAKUB2012-07-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-07-12 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2016-06-13 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2012-07-12 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy143 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2012-07-12 do dziś
243 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2012-07-12 do dziś
341 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2012-07-12 do dziś
461 20 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI BEZPRZEWODOWEJ, Z WYŁĄCZENIEM TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJ2012-07-12 do dziś
562 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2012-07-12 do dziś
641 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2012-07-12 do dziś
795 11 Z NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH2012-07-12 do dziś
895 21 Z NAPRAWA I KONSERWACJA ELEKTRONICZNEGO SPRZĘTU POWSZECHNEGO UŻYTKU2012-07-12 do dziś
942 22 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH2012-07-12 do dziś
1043 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2016-06-08 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 15.07.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-10-03 do dziś
2data złożenia 07.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-31 do dziś
3data złożenia 27.02.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-03-13 do dziś
4data złożenia 01.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-01 do dziś
5data złożenia 26.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-26 do dziś
6data złożenia 03.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-10-03 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-31 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-03-13 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-01 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-26 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-10-03 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-31 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-26 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów