A.M. BUD-BAJKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-11-29 godz. 23:50:51
Numer KRS: 0000426575
Numer REGON: 302156955
Numer NIP: 7773226282
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-07-11
Ostatni wpis Nr wpisu26Data dokonania wpisu2023-07-15
Sygnatura akt[RDF/541566/23/91]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-07-11 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaA.M. BUD-BAJKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-07-11 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-07-11 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-07-11 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃSKI gmina SWARZĘDZ miejscowość PACZKOWO2012-07-11 do dziś
2. Adresmiejscowość PACZKOWO ulica ZAGRODNICZA nr domu 6 kod pocztowy 62-021 poczta PACZKOWO kraj POLSKA 2012-07-11 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z 28.06.2012 R., REP. A NR 1492/2012 SPORZĄDZONY W KANCELARII NOTARIALNEJ MICHAŁA IŻYKOWSKIEGO W LUBONIU UL. PONIATOWSKIEGO 24/22012-07-11 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2012-07-11 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2012-07-11 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaZMUDZIŃSKA2012-07-11 do dziś
2. ImionaANNA2012-07-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-07-11 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.500,00 ZŁ2012-07-11 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2012-07-11 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaZMUDZIŃSKI2012-07-11 do dziś
2. ImionaMACIEJ2012-07-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-07-11 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.500,00 ZŁ2012-07-11 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2012-07-11 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2012-07-11 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD SPÓŁKI2012-07-11 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW RAZIE POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU UPOWAŻNIONY JEST DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI.2012-07-11 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaZMUDZIŃSKI2012-07-11 do dziś
2. ImionaMACIEJ2012-07-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-07-11 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2012-07-11 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2012-07-11 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaZMUDZIŃSKA2012-07-11 do dziś
2. ImionaANNA2012-07-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-07-11 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2012-07-11 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2012-07-11 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2012-07-11 do dziś
243 32 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ2012-07-11 do dziś
343 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2012-07-11 do dziś
443 33 Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN2012-07-11 do dziś
543 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2012-07-11 do dziś
643 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2012-07-11 do dziś
743 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2012-07-11 do dziś
843 34 Z MALOWANIE I SZKLENIE2012-07-11 do dziś
941 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2015-11-02 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 21.06.2013 okres 28.06.2012 - 31.12.20122013-07-09 do dziś
2data złożenia 14.05.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-04 do dziś
3data złożenia 06.05.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-02 do dziś
4data złożenia 29.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-03 do dziś
5data złożenia 30.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-28 do dziś
6data złożenia 05.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-05 do dziś
7data złożenia 09.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-09 do dziś
8data złożenia 06.08.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-06 do dziś
9data złożenia 15.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-15 do dziś
10data złożenia 28.09.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-28 do dziś
11data złożenia 15.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-15 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego128.06.2012 - 31.12.20122013-07-09 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-04 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-02 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-03 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-28 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-05 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-09 do dziś
8OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-06 do dziś
9OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-15 do dziś
10OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-28 do dziś
11OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-15 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu128.06.2012 - 31.12.20122013-07-09 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-04 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-02 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-03 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-28 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-05 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-09 do dziś
8OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-06 do dziś
9OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-15 do dziś
10OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-28 do dziś
11OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-15 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów