SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA „NADZIEJA” W TRĄBKACH WIELKICH

Stan na dzień 2023-03-29 godz. 19:16:02
Numer KRS: 0000426528
Numer REGON: 000989442
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-07-12
Ostatni wpis Nr wpisu23Data dokonania wpisu2022-08-17
Sygnatura akt[RDF/414553/22/536]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁDZIELNIA2012-07-12 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 000989442 NIP 59216432382012-07-12 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA „NADZIEJA” W TRĄBKACH WIELKICH2012-07-12 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nr w rejestrze RSA 395 nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W GDAŃSKU WYDZIAŁ II NIEPROCESOWY I REJESTROWY2012-07-12 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-07-12 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-07-12 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat GDAŃSKI gmina TRĄBKI WIELKIE miejscowość TRĄBKI WIELKIE2012-07-12 do dziś
2. Adresmiejscowość TRĄBKI WIELKIE ulica PAWŁOWSKIEJ nr domu 13 kod pocztowy 83-034 poczta TRĄBKI WIELKIE kraj POLSKA 2012-07-12 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu125.05.2012 R. DATA SPORZADZENIA JEDNOLITEGO TEKSTU STATUTU SPÓŁDZIELNI. ZMIANY STATUTU OBEJMUJĄ PARAGRAFY OD NR 1 DO NR 63, CZYLI CAŁOŚĆ STATUTU.2012-07-12 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaCZAS NIEOZNACZONY2012-07-12 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2012-07-12 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIE SKŁADAJĄ PRZYNAJMNIEJ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU.2012-07-12 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoPŁAZA2016-05-11 do dziś
2. ImionaZDZISŁAW2016-05-11 do dziś
3. Numer PESEL***********2016-05-11 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2016-05-11 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-05-11 do dziś
21. NazwiskoDZIEMIŃSKI2012-07-12 do dziś
2. ImionaSTANISŁAW ANDRZEJ2012-07-12 do dziś
3. Numer PESEL***********2012-07-12 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2012-07-12 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2012-07-12 do dziś
31. NazwiskoMALISZEWSKA2012-07-12 do dziś
2. ImionaWACŁAWA2012-07-12 do dziś
3. Numer PESEL***********2012-07-12 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2012-07-12 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2012-07-12 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2012-07-12 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaJASZEWSKA2016-05-11 do dziś
2. ImionaMIROSŁAWA2016-05-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-05-11 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKARCZ2012-07-12 do dziś
2. ImionaANNA MARIA2012-07-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-07-12 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaSKIBOWSKA2012-07-12 do dziś
2. ImionaGERDA HELENA2012-07-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-07-12 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2012-07-12 do dziś
268 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANENA ZLECENIE2021-11-25 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 16.07.2013 okres 01.01.2012-31.12.20122013-12-03 do dziś
2data złożenia 20.05.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-28 do dziś
3data złożenia 05.08.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-11 do dziś
4data złożenia 11.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-10 do dziś
5data złożenia 31.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-20 do dziś
6data złożenia 30.03.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-03-30 do dziś
7data złożenia 12.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-12 do dziś
8data złożenia 02.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-02 do dziś
9data złożenia 08.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-08 do dziś
10data złożenia 17.08.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-08-17 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2012-31.12.20122013-12-03 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-28 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-11 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-10 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-20 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-04-01 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-12 do dziś
8OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-02 do dziś
9OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-08 do dziś
10OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-08-17 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-10 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-20 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-04-01 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-12 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-02 do dziś
6OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-08 do dziś
7OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-08-17 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów