LABORATORIUM BADAŃ ŚRODOWISKOWYCH KILIŃSKA, SAMPOLSKA, STĘPIEŃ SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2024-07-23 godz. 05:32:31
Numer KRS: 0000426524
Numer REGON: 221707033
Numer NIP: 5842727975
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-07-09
Ostatni wpis Nr wpisu11Data dokonania wpisu2024-03-27
Sygnatura akt[RDF/589010/24/639]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2012-07-09 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaLABORATORIUM BADAŃ ŚRODOWISKOWYCH KILIŃSKA, SAMPOLSKA, STĘPIEŃ SPÓŁKA JAWNA2012-07-09 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-07-09 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-07-09 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat M. GDAŃSK gmina M. GDAŃSK miejscowość GDAŃSK2012-07-09 do dziś
2. Adresmiejscowość GDAŃSK ulica A. ABRAHAMA nr domu 15A kod pocztowy 80-307 poczta GDAŃSK kraj POLSKA 2012-07-09 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki14 LIPCA 2012 R.2012-07-09 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2012-07-09 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKILIŃSKA2012-07-09 do dziś
2. ImionaKRYSTYNA MARTA2012-07-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-07-09 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2012-07-09 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2012-07-09 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2012-07-09 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2012-07-09 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSAMPOLSKA2012-07-09 do dziś
2. ImionaANNA KATARZYNA2012-07-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-07-09 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2012-07-09 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2012-07-09 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2012-07-09 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2012-07-09 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTĘPIEŃ2012-07-09 do dziś
2. ImionaŁUKASZ2012-07-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-07-09 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2012-07-09 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2012-07-09 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2012-07-09 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuŁĄCZNIE DWÓCH WSPÓLNIKÓW LUB WSPÓLNIK ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2012-07-09 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTĘPIEŃ2012-07-09 do dziś
2. ImionaŁUKASZ2012-07-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-07-09 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKILIŃSKA2012-07-09 do dziś
2. ImionaKRYSTYNA MARTA2012-07-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-07-09 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaSAMPOLSKA2012-07-09 do dziś
2. ImionaANNA KATARZYNA2012-07-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-07-09 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2012-07-09 do dziś
274 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2012-07-09 do dziś
385 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2012-07-09 do dziś
471 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2022-06-27 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-23 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-26 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-24 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
5OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-13 do dziś
6OD 01.01.2022 DO 31.12.20222024-03-27 do dziś
7OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-03-27 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów