„HIBISCO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2022-05-17 godz. 12:47:07
Numer KRS: 0000426440
Numer REGON: 146208262
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-07-09
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2012-07-09
Sygnatura akt[WA.XII NS-REJ.KRS/24439/12/281]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2012-07-09 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„HIBISCO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2012-07-09 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-07-09 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-07-09 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2012-07-09 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica AL. JEROZOLIMSKIE nr domu 44 nr lokalu 521 kod pocztowy 00-024 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2012-07-09 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki102.07.2012 R., NOTARIUSZ IGOR SOROKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UL. NOWOGRODZKA 51,00-695 WARSZAWA, REPERTORIUM A NR 6739/20122012-07-09 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2012-07-09 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firma„HIBISCO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-07-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1460150372012-07-09 do dziś
4. Numer KRS0000423450 2012-07-09 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2012-07-09 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPRONET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-07-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1308555832012-07-09 do dziś
4. Numer KRS0000096500 2012-07-09 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2012-07-09 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej2.500,00 ZŁ2012-07-09 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego2.500,00 ZŁ2012-07-09 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2012-07-09 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego2.500,00 ZŁ2012-07-09 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2012-07-09 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2012-07-09 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuSPÓŁKĘ „HIBISCO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ „HIBISCO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA UPRAWNIONY JEST DO JEDNOOSOBOWEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI. W SKŁAD ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA WCHODZI TOMASZ SMOLIŃSKI.2012-07-09 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firma„HIBISCO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-07-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1460150372012-07-09 do dziś
4. Numer KRS0000423450 2012-07-09 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy133 NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ2012-07-09 do dziś
252 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2012-07-09 do dziś
355 ZAKWATEROWANIE2012-07-09 do dziś
456 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM2012-07-09 do dziś
558 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2012-07-09 do dziś
659 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO, PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH, NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH2012-07-09 do dziś
762 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA2012-07-09 do dziś
863 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI2012-07-09 do dziś
964 9 POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2012-07-09 do dziś
1068 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2012-07-09 do dziś
1169 DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA, RACHUNKOWO-KSIĘGOWA I DORADZTWO PODATKOWE2012-07-09 do dziś
1238 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW2012-07-09 do dziś
1370 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2012-07-09 do dziś
1473 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2012-07-09 do dziś
1574 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA2012-07-09 do dziś
1677 WYNAJEM I DZIERŻAWA2012-07-09 do dziś
1778 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM2012-07-09 do dziś
1879 DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI, POŚREDNIKÓW I AGENTÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE2012-07-09 do dziś
1980 DZIAŁALNOŚĆ DETEKTYWISTYCZNA I OCHRONIARSKA2012-07-09 do dziś
2081 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI2012-07-09 do dziś
2182 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2012-07-09 do dziś
2285 5 POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI2012-07-09 do dziś
2341 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2012-07-09 do dziś
2493 DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA, ROZRYWKOWA I REKREACYJNA2012-07-09 do dziś
2595 NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2012-07-09 do dziś
2642 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2012-07-09 do dziś
2743 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2012-07-09 do dziś
2845 HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH2012-07-09 do dziś
2946 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2012-07-09 do dziś
3047 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2012-07-09 do dziś
3149 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY2012-07-09 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów