ARTE WIELOBRANŻOWA SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA

Stan na dzień 2022-08-12 godz. 12:19:53
Numer KRS: 0000426228
Numer REGON: 021917268
Numer NIP: 8822117382
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-07-05
Ostatni wpis Nr wpisu25Data dokonania wpisu2021-07-29
Sygnatura akt[RDF/320654/21/64]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁDZIELNIA2012-07-05 do dziś
3. NazwaARTE WIELOBRANŻOWA SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA2012-07-05 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-07-05 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-07-05 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat DZIERŻONIOWSKI gmina BIELAWA miejscowość BIELAWA2012-07-05 do dziś
2. Adresmiejscowość BIELAWA ulica NOWOBIELAWSKA nr domu 5 kod pocztowy 58-260 poczta BIELAWA kraj POLSKA 2012-10-22 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu120.06.2012 R. 01.07.2012 R. ZMIENIONO § 6, § 7, § 28, § 57, § 58, § 65.2012-07-05 do dziś
201.10.2012 R. - ZMIENIONO § 4 STATUTU.2012-10-10 do dziś
311.09.2013R. - ZMIENIONO § 4 STATUTU.2013-10-17 do dziś
403.03.2014 R. - W § 72 DODANO PUNKT 4 I 5. 24.04.2014 R. - W § 72 SKREŚLONO PKT. 42014-06-02 do dziś
528.07.2015 R. - ZMIENIONO: § 4 PKT 2 STATUTU.2015-10-02 do dziś
630.06.2018 R. - PRZYJĘTO STATUT W NOWYM BRZMIENIU.2018-11-14 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaCZAS NIEOZNACZONY2012-07-05 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2012-07-05 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIE WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU SPÓŁDZIELNI SKŁADA PREZES ZARZĄDU. W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH WYMAGANY JEST PODPIS DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE, W TYM PREZESA.2014-06-02 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoSOSIN2014-06-02 do dziś
2. ImionaDARIUSZ2014-06-02 do dziś
3. Numer PESEL***********2014-06-02 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES2014-06-02 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-06-02 do dziś
21. NazwiskoBIAŁEK2014-06-02 do dziś
2. ImionaROBERT PIOTR2014-06-02 do dziś
3. Numer PESEL***********2014-06-02 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES2014-06-02 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-06-02 do dziś
31. NazwiskoPILECKI2012-07-05 do dziś
2. ImionaJAROSŁAW2012-07-05 do dziś
3. Numer PESEL***********2012-07-05 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2012-07-05 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2012-07-05 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy143 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2016-01-20 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy138 11 Z ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE2016-01-20 do dziś
231 02 Z PRODUKCJA MEBLI KUCHENNYCH2016-01-20 do dziś
374 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI2016-01-20 do dziś
443 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2016-01-20 do dziś
543 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2016-01-20 do dziś
643 91 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH2016-01-20 do dziś
781 21 Z NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH2016-01-20 do dziś
881 30 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI2016-01-20 do dziś
923 41 Z PRODUKCJA CERAMICZNYCH WYROBÓW STOŁOWYCH I OZDOBNYCH2016-01-20 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 04.04.2013 okres 01.08.2012 - 31.12.20122013-04-10 do dziś
2data złożenia 06.02.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-02-18 do dziś
3data złożenia 12.03.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-03-20 do dziś
4data złożenia 09.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-27 do dziś
5data złożenia 10.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-15 do dziś
6data złożenia 04.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-04 do dziś
7data złożenia 19.04.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-19 do dziś
8data złożenia 03.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
9data złożenia 29.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-29 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.08.2012 - 31.12.20122013-04-10 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-02-18 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-03-20 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-27 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-15 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-04 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-19 do dziś
8OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
9OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-29 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu105.07.2012 - 31.12.20122013-04-10 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-02-18 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-03-20 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-27 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-15 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-04 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów