BOSZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-06-30 godz. 17:11:44
Numer KRS: 0000426102
Numer REGON: 200650269
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-07-04
Ostatni wpis Nr wpisu12Data dokonania wpisu2019-07-15
Sygnatura akt[RDF/162186/19/170]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-07-04 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 200650269 NIP 71821359032013-05-10 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBOSZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-07-04 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-07-04 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-07-04 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo PODLASKIE powiat ŁOMŻYŃSKI gmina PIĄTNICA miejscowość KISIELNICA2013-10-28 do dziś
2. Adresmiejscowość KISIELNICA nr domu 83 kod pocztowy 18-421 poczta PIĄTNICA kraj POLSKA 2014-04-14 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki103.10.2011 R. W KN JOANNY BRZOSKOWSKIEJ W OLSZTYNIE, REP. A NR 1846/11 ZAWIĄZANO SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-07-04 do dziś
227.06.2013 R. W KN ELŻBIETY BREWKA W OLSZTYNIE, REP. A NR 5919/2013 ZMIENIONO § 32013-08-20 do dziś
326.09.2013R. - NOTARIUSZ RYSZARD DUDA, KANCELARIA NOTARIALNA W DZIAŁDOWIE, REP.A NR 5902/2013 - ZMIENIONO §3 UMOWY SPÓŁKI2013-10-28 do dziś
426.11.2014 R. W KN KINGI PAWŁOWSKIEJ W MŁAWIE, REP. „A” NR 978/2014 ZMIENIONO § 72015-01-23 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2012-07-04 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2012-07-04 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBRZOZOWSKI2013-08-20 do dziś
2. ImionaJERZY STANISŁAW2013-08-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-08-20 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały30 (TRZYDZIEŚCI) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 3.000 (TRZY TYSIĄCE) ZŁOTYCH2013-08-20 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-08-20 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBRZOZOWSKI2013-08-20 do dziś
2. ImionaRADOSŁAW MICHAŁ2013-08-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-08-20 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały20 (DWADZIEŚCIA) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.000 (DWA TYSIĄCE) ZŁOTYCH2013-08-20 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-08-20 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2012-07-04 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2012-07-04 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotu-W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO -PREZES ZARZĄDU W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE2012-07-04 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBRZOZOWSKI2013-08-20 do dziś
2. ImionaRADOSŁAW MICHAŁ2013-08-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-08-20 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES2013-08-20 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-08-20 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy101 63 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA NASTĘPUJĄCA PO ZBIORACH2015-01-23 do dziś
201 61 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA PRODUKCJĘ ROŚLINNĄ2015-01-23 do dziś
341 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2015-01-23 do dziś
443 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2015-01-23 do dziś
501 62 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA CHÓW I HODOWLĘ ZWIERZĄT GOSPODARSKICH2015-01-23 do dziś
601 64 Z OBRÓBKA NASION DLA CELÓW ROZMNAŻANIA ROŚLIN2015-01-23 do dziś
743 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2015-01-23 do dziś
843 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2015-01-23 do dziś
943 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2015-01-23 do dziś
1043 91 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH2015-01-23 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 16.04.2013 okres 03.10.2011 R. - 31.12.2012 R.2013-05-10 do dziś
2data złożenia 15.01.2015 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-01-23 do dziś
3data złożenia 27.02.2018 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142018-03-08 do dziś
4data złożenia 27.02.2018 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-03-08 do dziś
5data złożenia 27.02.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-03-08 do dziś
6data złożenia 27.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-27 do dziś
7data złożenia 15.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego103.10.2011 R. - 31.12.2012 R.2013-05-10 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-01-23 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142018-03-08 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-03-08 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-03-08 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu103.10.2011 R. - 31.12.2012 R.2013-05-10 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-01-23 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142018-03-08 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-03-08 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-03-08 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-27 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów