INSTYTUT KAROLA WOJTYŁY - FUNDACJA NAUKOWA

Stan na dzień 2024-04-12 godz. 12:00:50
Numer KRS: 0000425998
Numer REGON: 122608661
Numer NIP: 6762458462
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-07-03
Ostatni wpis Nr wpisu22Data dokonania wpisu2023-12-20
Sygnatura akt[RDF/574908/23/642]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie rodzaju organizacjiFUNDACJA2012-07-03 do dziś
3. NazwaINSTYTUT KAROLA WOJTYŁY - FUNDACJA NAUKOWA2012-08-17 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-07-03 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-07-03 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat M. KRAKÓW gmina M. KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2012-07-03 do dziś
2. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica SMOLEŃSK nr domu 29 kod pocztowy 31-112 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2012-07-03 do dziś
Rubryka 3 - Jednostki terenowe lub oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu1STATUT Z DNIA 4 WRZEŚNIA 2011 R. ORAZ UCHWAŁA RADY INSTYTUTU Z DNIA 20 CZERWCA 2012 R. W SPRAWIE ZMIANY STATUTU -§ 2 PUNKT 8 I 9 ULEGŁY WYKREŚLENIU ORAZ § 2 PRZYJĄŁ NOWE BRZMIENIE, § 4 STATUTU ULEGŁ ZMIANIE, § 5 STATUTU ULEGŁ ZMIANIE, § 13 PKT 1 ORAZ § 13 PKT 3 A) STATUTU ULEGŁY ZMIANIE.2012-07-03 do dziś
230.06.2016 R., ZMIENIONO §7 UST. 2 LIT. D), §7 UST. 4, §7 UST. 6, §8 UST. 3, UCHYLONO W §8 UST. 8-14, A USTĘPOM 15-30 W §8 NADANO NUMERACJĘ ODPOWIEDNIO 8-23, ZMIENIONO BRZMIENIE: §8 UST. 23, §9 UST. 4, PO §9 UST. 10 DODANO UST. 11, PO §13 UST. 3 LIT. H) DODANO LIT. I).2016-10-28 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona organizacjaCZAS NIEOZNACZONY2012-07-03 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 7 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 8 - Organ sprawujący nadzór
1. Nazwa organuMINISTER NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO PREZYDENT MIASTA KRAKOWA2012-07-03 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2012-07-03 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuGDY ZARZĄD JEST CO NAJMNIEJ DWUOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU INSTYTUTU WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.2012-07-03 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPIERZCHAŁA2016-10-28 do dziś
2. ImionaMATEUSZ2016-10-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-10-28 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2016-10-28 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2012-07-03 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaDROŻDŻ2021-03-01 do dziś
2. ImionaMICHAŁ2021-03-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-03-01 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaDZIÓBEK2021-03-01 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA2021-03-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-03-01 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaPIERZCHAŁA2016-10-28 do dziś
2. ImionaMATEUSZ2016-10-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-10-28 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOJTULEWICZ2012-07-03 do dziś
2. ImionaMICHAŁ2012-07-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-07-03 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy172 1 BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH2012-07-03 do dziś
285 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2012-07-03 do dziś
358 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2012-07-03 do dziś
470 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2012-07-03 do dziś
582 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW2012-07-03 do dziś
672 2 BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK SPOŁECZNYCH I HUMANISTYCZNYCH2012-07-03 do dziś
774 9 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2012-07-03 do dziś
888 99 Z POZOSTAŁA POMOC SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2012-07-03 do dziś
974 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2012-07-03 do dziś
1085 60 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ2016-10-28 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 03.07.2013 okres 01.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-08-14 do dziś
2data złożenia 09.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-22 do dziś
3data złożenia 07.09.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-28 do dziś
4data złożenia 30.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-18 do dziś
5data złożenia 24.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-24 do dziś
6data złożenia 28.06.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-06-28 do dziś
7data złożenia 29.06.2022 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-06-29 do dziś
8data złożenia 30.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-30 do dziś
9data złożenia 16.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-16 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-08-14 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-22 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-28 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-18 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-24 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-06-28 do dziś
7OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-06-29 do dziś
8OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-30 do dziś
9OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-16 do dziś
10OD 01.01.2019 DO 31.12.20192023-12-20 do dziś
Rubryka 3 - Cel działania organizacji
1. Cel działania organizacji1. ANALIZOWANIE, POGŁĘBIANIE MYŚLI I KONTYNUACJA MYŚLI KAROLA WOJTYŁY PRZEZ STUDIA I BADANIA NAUKOWE. 2. WYKORZYSTANIE MYŚLI KAROLA WOJTYŁY W OPRACOWANIU PRAKTYCZNYCH ROZWIĄZAŃ SPOŁECZNYCH MIĘDZY INNYMI W OBSZARACH EDUKACJI, SŁUŻBY ZDROWIA, ZARZĄDZANIA, MEDIÓW, POLITYKI, EKONOMII I KULTURY. 3. PROPAGOWANIE I POPULARYZOWANIE MYŚLI KAROLA WOJTYŁY NA CAŁYM ŚWIECIE.2012-07-03 do dziś
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o rozwiązaniu organizacji
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny lub przymusowy lub przedstawiciel do prowadzenia bieżących spraw stowarzyszenia
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu lub podziale
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów