INSTYTUT URODY VIVIEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-05-26 godz. 07:57:10
Numer KRS: 0000425896
Numer REGON: 221707151
Numer NIP: 5862277676
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-07-02
Ostatni wpis Nr wpisu20Data dokonania wpisu2022-06-30
Sygnatura akt[RDF/399140/22/484]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-07-02 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaINSTYTUT URODY VIVIEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-07-02 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-07-02 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-07-02 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat M. GDYNIA gmina M. GDYNIA miejscowość GDYNIA2012-07-02 do dziś
2. Adresmiejscowość GDYNIA ulica ŚWIĘTOJAŃSKA nr domu 34 nr lokalu 2 kod pocztowy 81-388 poczta GDYNIA kraj POLSKA 2012-07-02 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejINSTYTUT@INSTYTUTURODYVIVIEN.PL2012-07-02 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.INSTYTUTURODYVIVIEN.PL2012-07-02 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki111.06.2012 R. NOTARIUSZ ALEKSANDRA ROBIŃSKA KANCELARIA NOTARIALNA W GDAŃSKU REPERTORIUM A NR 765/20122012-07-02 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2012-07-02 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2012-07-02 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMOLENDA PIASECKA2012-07-02 do dziś
2. ImionaJULITA2012-07-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-07-02 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały4 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.000,00 ZŁ2017-03-20 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2012-07-02 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPISANKO2017-03-20 do dziś
2. ImionaDOROTA BEATA2017-03-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-03-20 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały6 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.000,00 ZŁ2017-03-20 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-03-20 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2012-07-02 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2012-07-02 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEN WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE2012-07-02 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMOLENDA PIASECKA2012-07-02 do dziś
2. ImionaJULITA2012-07-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-07-02 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2012-07-02 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2012-07-02 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaPISANKO2012-07-02 do dziś
2. ImionaDOROTA BEATA2012-07-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-07-02 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICE PREZES ZARZĄDU2012-07-02 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2012-07-02 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy110 85 Z WYTWARZANIE GOTOWYCH POSIŁKÓW I DAŃ2012-07-02 do dziś
247 9 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2012-07-02 do dziś
385 5 POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI2012-07-02 do dziś
496 02 Z FRYZJERSTWO I POZOSTAŁE ZABIEGI KOSMETYCZNE2021-03-26 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 06.03.2014 okres OD 02.07.2012 DO 31.12.20122014-04-03 do dziś
2data złożenia 29.07.2015 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-09-15 do dziś
3data złożenia 27.10.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-01-12 do dziś
4data złożenia 03.03.2017 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-03-20 do dziś
5data złożenia 05.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-30 do dziś
6data złożenia 15.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-18 do dziś
7data złożenia 16.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
8data złożenia 17.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
9data złożenia 15.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-16 do dziś
10data złożenia 17.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
11data złożenia 11.08.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-11 do dziś
12data złożenia 30.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-30 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 02.07.2012 DO 31.12.20122014-04-03 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-09-15 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-01-12 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-03-20 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-30 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-18 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
9OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-16 do dziś
10OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
11OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-14 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-09-15 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-01-12 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-03-20 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-30 do dziś
5OD 02.07.2012 DO 31.12.20122014-11-03 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-18 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
1
1. Data zawieszenia wykonywania działalności2021-12-062022-02-25 do dziś