EXELRES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-07-23 godz. 17:02:37
Numer KRS: 0000425863
Numer REGON: 146137220
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-07-03
Ostatni wpis Nr wpisu6Data dokonania wpisu2021-05-18
Sygnatura akt[WA.XII NS-REJ.KRS/26737/21/922]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-07-03 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaEXELRES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-07-03 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-07-03 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-07-03 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2012-07-03 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA kraj POLSKA 2021-05-18 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejHSAKOWSKI1@GMAIL.COM2012-07-03 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.EXELRES.PL2012-07-03 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki128.05.2012 R. KANCELARIA NOTARIALNA BARTŁOMIEJ JABŁOŃSKI, ADAM SZUCHTA SPÓŁKA CYWILNA. NOTARIUSZ ADAM SZUCHTA. REP. A NR 9418/20122012-07-03 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2012-07-03 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2012-07-03 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSAKOWSKI2012-07-03 do dziś
2. ImionaHENRY2012-07-03 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10000,00 ZŁ2012-07-03 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2012-07-03 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego10000,00 ZŁ2012-07-03 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD SPÓŁKI2012-07-03 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA ZA SPÓŁKĘ UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI SAMODZIELNIE.2012-07-03 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSAKOWSKI2012-07-03 do dziś
2. ImionaHENRY2012-07-03 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU SPÓŁKI2012-07-03 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2012-07-03 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy118 POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI2012-07-03 do dziś
264 19 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE2012-07-03 do dziś
364 20 Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH2012-07-03 do dziś
464 9 POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2012-07-03 do dziś
566 1 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2012-07-03 do dziś
666 2 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE2012-07-03 do dziś
768 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2012-07-03 do dziś
870 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2012-07-03 do dziś
973 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2012-07-03 do dziś
1074 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA2012-07-03 do dziś
1177 40 Z DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM2012-07-03 do dziś
1246 18 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW2012-07-03 do dziś
1378 10 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW2012-07-03 do dziś
1478 30 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW2012-07-03 do dziś
1579 DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI, POŚREDNIKÓW I AGENTÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE2012-07-03 do dziś
1682 1 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCĄ2012-07-03 do dziś
1782 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW2012-07-03 do dziś
1882 9 DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2012-07-03 do dziś
1985 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2012-07-03 do dziś
2085 60 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ2012-07-03 do dziś
2146 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2012-07-03 do dziś
2247 9 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2012-07-03 do dziś
2349 4 TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW ORAZ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI2012-07-03 do dziś
2458 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2012-07-03 do dziś
2559 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO, PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH, NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH2012-07-03 do dziś
2662 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA2012-07-03 do dziś
2763 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI2012-07-03 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów