GS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-12-06 godz. 10:17:54
Numer KRS: 0000425846
Numer REGON: 122608626
Numer NIP: 6762457014
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-07-03
Ostatni wpis Nr wpisu24Data dokonania wpisu2022-10-14
Sygnatura akt[RDF/448203/22/858]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-07-03 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaGS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-07-03 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-07-03 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-07-03 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKÓW gmina KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2016-09-23 do dziś
2. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica UL. IGNACEGO KRASICKIEGO nr domu 36A kod pocztowy 30-503 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2020-09-24 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki106.06.2012, NOTARIUSZ MARCIN SOLAK, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, REPERTORIUM A NR 2354/20122012-07-03 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2012-07-03 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2012-07-03 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTOKŁOSA2012-07-03 do dziś
2. ImionaJERZY2012-07-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-07-03 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000,00 ZŁ2012-07-03 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2012-07-03 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRZYBEK2012-07-03 do dziś
2. ImionaTOMASZ2012-07-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-07-03 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000,00 ZŁ2012-07-03 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2012-07-03 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego20000,00 ZŁ2012-07-03 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD SPÓŁKI2012-07-03 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE DO KWOTY 10.000, - ZŁOTYCH (DZIESIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH), ZAŚ POWYŻEJ TEJ KWOTY DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDEN Z CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2012-07-03 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTOKŁOSA2012-07-03 do dziś
2. ImionaJERZY2012-07-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-07-03 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2012-07-03 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2012-07-03 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRZYBEK2012-07-03 do dziś
2. ImionaTOMASZ2012-07-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-07-03 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2012-07-03 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2012-07-03 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2012-07-03 do dziś
268 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2012-07-03 do dziś
371 1 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII ORAZ ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2012-07-03 do dziś
496 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2012-07-03 do dziś
543 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2012-07-03 do dziś
646 1 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE2012-07-03 do dziś
746 7 POZOSTAŁA WYSPECJALIZOWANA SPRZEDAŻ HURTOWA2012-07-03 do dziś
846 9 SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2012-07-03 do dziś
947 9 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2012-07-03 do dziś
1041 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2021-04-27 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 17.07.2013 okres 03.07.2012-31.12.20122013-08-20 do dziś
2data złożenia 03.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-17 do dziś
3data złożenia 07.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-15 do dziś
4data złożenia 11.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-03 do dziś
5data złożenia 07.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-18 do dziś
6data złożenia 12.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
7data złożenia 04.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-04 do dziś
8data złożenia 09.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-09 do dziś
9data złożenia 18.08.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-18 do dziś
10data złożenia 14.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-14 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego103.07.2012-31.12.20122013-08-20 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-17 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-15 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-18 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-04 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-09 do dziś
8OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-18 do dziś
9OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-14 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu103.07.2012-31.12.20122013-08-20 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-17 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-15 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-03 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-18 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
7OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-18 do dziś
8OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-14 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów