BUSINESS EDUCATION SCIENCE GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-06-23 godz. 14:34:12
Numer KRS: 0000425845
Numer REGON: 146207647
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-07-12
Ostatni wpis Nr wpisu13Data dokonania wpisu2020-09-18
Sygnatura akt[RDF/240921/20/448]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-07-12 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUSINESS EDUCATION SCIENCE GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-07-12 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-07-12 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-07-12 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WOŁOMIŃSKI gmina MARKI miejscowość MARKI2012-07-12 do dziś
2. Adresmiejscowość MARKI ulica TADEUSZA nr domu 6B kod pocztowy 05-270 poczta MARKI kraj POLSKA 2012-07-12 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejOFFICE.BESGROUP@GMAIL.COM2012-07-12 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 08.06.2012 R., KANCELARIA NOTARIALNA PIOTR WÓJCIK, UL. HERY 1C 01-497 WARSZAWA, REP. A NR 1112/20122012-07-12 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2012-07-12 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2012-07-12 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMARCZAK2012-07-12 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2012-07-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-07-12 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5000 ZŁ2012-07-12 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2012-07-12 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTUREK2012-07-12 do dziś
2. ImionaDARIUSZ2012-07-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-07-12 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5000 ZŁ2012-07-12 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2012-07-12 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego10000,00 ZŁ2012-07-12 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2012-07-12 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST: -KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE W PRZYPADKU CZYNNOŚCI O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ KWOTY 10.000,00 ZŁ (DZIESIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH) -DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM -W PRZYPADKU CZYNNOŚCI O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ KWOTĘ 10.000,00 ZŁ (DZIESIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)2012-07-12 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMARCZAK2012-07-12 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2012-07-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-07-12 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2012-07-12 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2012-07-12 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaTUREK2012-07-12 do dziś
2. ImionaDARIUSZ2012-07-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-07-12 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2012-07-12 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2012-07-12 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2012-07-12 do dziś
272 19 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH2012-07-12 do dziś
373 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2012-07-12 do dziś
474 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2012-07-12 do dziś
585 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2012-07-12 do dziś
647 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2012-07-12 do dziś
785 60 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ2012-07-12 do dziś
858 29 Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA2012-07-12 do dziś
962 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2012-07-12 do dziś
1072 20 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK SPOŁECZNYCH I HUMANISTYCZNYCH2017-10-20 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 10.07.2014 okres OD 12.07.2012 DO 31.12.20132014-08-25 do dziś
2data złożenia 27.05.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-18 do dziś
3data złożenia 13.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-05 do dziś
4data złożenia 23.08.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-20 do dziś
5data złożenia 09.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-09 do dziś
6data złożenia 08.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-08 do dziś
7data złożenia 18.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-18 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 12.07.2012 DO 31.12.20132014-08-25 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-18 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-05 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-20 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-09 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-08 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-18 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 12.07.2012 DO 31.12.20132014-08-25 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-18 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-05 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-20 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów