ASTOR G.P.Z. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2021-01-22 godz. 12:01:12
Numer KRS: 0000425836
Numer REGON: 870517689
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-07-04
Ostatni wpis Nr wpisu16Data dokonania wpisu2020-03-30
Sygnatura akt[RDF/194629/20/80]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2012-07-04 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaASTOR G.P.Z. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2012-07-04 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-07-04 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-07-04 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2018-09-19 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica GIZÓW nr domu 3 nr lokalu 124 kod pocztowy 01-249 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2018-09-19 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki16.06.2012 R., NOTARIUSZ TOMASZ IGNACY OLSZEWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W TORUNIU, REP. A NR 4870/20122012-07-04 do dziś
217.11.2017R., REP. A NR 2609/2017, NOTARIUSZ DARIUSZ NURZYŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UL. SOWIŃSKIEGO 25/140. ZMIENIONO: §4 UMOWY.2018-09-19 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2012-07-04 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2012-07-04 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwalePRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI JAWNEJ EXPORT-IMPORT ASTOR G.P.Z. KOCIENIEWSKI SPÓŁKA JAWNA W TORUNIU W SPÓŁKĘ KOMANDYTOWĄ ASTOR G.P.Z. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA W TORUNIU, NA PODSTAWIE UCHWAŁY NR 1/06/2012 WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI EXPORT -IMPORT ASTOR G.P.Z. KOCIENIEWSKI SPÓŁKA JAWNA W TORUNIU Z DNIA 6 CZERWCA 2012 R. NOTARIUSZ TOMASZ IGNACY OLSZEWSKI KANCELARIA NOTARIALNA W TORUNIU, REP. A NR 4870/2012.2012-07-04 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
11. Nazwa lub firmaEXPORT-IMPORT „ASTOR” G.P.Z. KOCIENIEWSKI SPÓŁKA JAWNA2012-07-04 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyREJESTR KRS2012-07-04 do dziś
3. Numer w rejestrze0000015432 2012-07-04 do dziś
5. Numer REGON8705176892012-07-04 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaASTOR G.P.Z. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-07-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3412167602012-07-04 do dziś
4. Numer KRS0000404196 2012-07-04 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2012-07-04 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOCIENIEWSKI2012-07-04 do dziś
2. ImionaPAWEŁ ZYGMUNT2012-07-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-07-04 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2012-07-04 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2012-07-04 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2012-07-04 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej15.000,00 ZŁ2012-07-04 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego14.800,00 ZŁ2012-07-04 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?TAK2012-07-04 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego14.800,00 ZŁ2012-07-04 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?TAK2012-07-04 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2012-07-04 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE KOMPLEMENTARIUSZ -ASTOR G.P.Z. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W TORUNIU, ZGODNIE Z ZASADAMI REPREZENTACJI OBOWIĄZUJĄCYMI U KOMPLEMENTARIUSZA.2012-07-04 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaASTOR G.P.Z. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-07-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3412167602012-07-04 do dziś
4. Numer KRS0000404196 2012-07-04 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 38 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI, WŁĄCZAJĄC RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKI2012-07-04 do dziś
249 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2012-07-04 do dziś
368 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2012-07-04 do dziś
485 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2012-07-04 do dziś
510 31 Z PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE ZIEMNIAKÓW2012-07-04 do dziś
610 32 Z PRODUKCJA SOKÓW Z OWOCÓW I WARZYW2012-07-04 do dziś
710 39 Z POZOSTAŁE PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE OWOCÓW I WARZYW2012-07-04 do dziś
846 32 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA2012-07-04 do dziś
946 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW2018-09-19 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 10.07.2013 okres 01.01.2012-31.12.20122013-08-19 do dziś
2data złożenia 30.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-14 do dziś
3data złożenia 30.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-11 do dziś
4data złożenia 28.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-20 do dziś
5data złożenia 30.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-14 do dziś
6data złożenia 12.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-12 do dziś
7data złożenia 30.03.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-30 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2012-31.12.20122013-08-19 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-14 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-11 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-20 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-14 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-12 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-30 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-12 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-30 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów