SP INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-05-26 godz. 07:57:10
Numer KRS: 0000425828
Numer REGON: 146193900
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-07-02
Ostatni wpis Nr wpisu25Data dokonania wpisu2022-08-04
Sygnatura akt[RDF/412370/22/15]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-07-02 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaSP INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-12-28 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-07-02 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-07-02 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBELSKIE powiat CHEŁM gmina CHEŁM miejscowość CHEŁM2018-12-28 do dziś
2. Adresmiejscowość CHEŁM ulica UL. LUBELSKA nr domu 72 A kod pocztowy 22-100 poczta CHEŁM kraj POLSKA 2018-12-28 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki115.06.2012 R., NOTARIUSZ HUBERT PERYCZ, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A NR 2186/20122012-07-02 do dziś
209.11.2018 R., REP. A NR 11052/2018, NOTARIUSZ JAROSŁAW LEWKOWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W CHEŁMIE, UCHYLENIE DOTYCHCZASOWEJ TREŚCI UMOWY SPÓŁKI I PRZYJĘCIE NOWEGO TEKSTU UMOWY SPÓŁKI.2018-12-28 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2012-07-02 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2012-07-02 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSADLEWSKI2018-12-28 do dziś
2. ImionaERIK2018-12-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-12-28 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10 000 ZŁOTYCH2018-12-28 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-12-28 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTOŁCZYK2019-07-18 do dziś
2. ImionaWIOLETTA URSZULA2019-07-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-07-18 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 20000,00 ZŁ2019-07-18 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-07-18 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaFLIS2019-07-18 do dziś
2. ImionaMONIKA MAGDALENA2019-07-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-07-18 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 20000,00 ZŁ2019-07-18 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-07-18 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2018-10-01 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2012-07-02 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W SPRAWACH NIEMAJĄTKOWYCH UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU, PROKURENT I PEŁNOMOCNIK W ZAKRESIE UMOCOWANIA SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ MAJĄTKOWYCH W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU2018-12-28 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaFLIS2019-07-18 do dziś
2. ImionaMONIKA MAGDALENA2019-07-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-07-18 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2019-07-18 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-07-18 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoSADLEWSKI2018-12-28 do dziś
2. ImionaERIK2018-12-28 do dziś
3. Numer PESEL***********2018-12-28 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2018-12-28 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy143 13 Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH2018-12-28 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy142 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2018-12-28 do dziś
241 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2018-12-28 do dziś
333 NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ2018-12-28 do dziś
449 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY2018-12-28 do dziś
577 WYNAJEM I DZIERŻAWA2018-12-28 do dziś
668 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2018-12-28 do dziś
743 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2018-12-28 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 08.07.2013 okres 15.06.2012 - 31.12.20122013-08-07 do dziś
2data złożenia 09.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-12 do dziś
3data złożenia 28.10.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-21 do dziś
4data złożenia 13.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-25 do dziś
5data złożenia 14.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-15 do dziś
6data złożenia 15.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-16 do dziś
7data złożenia 27.08.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-27 do dziś
8data złożenia 23.09.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-09-23 do dziś
9data złożenia 01.08.2022 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-08-01 do dziś
10data złożenia 04.08.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-08-04 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego115.06.2012 - 31.12.20122013-08-07 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-12 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-21 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-25 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-15 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-27 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-09-23 do dziś
8OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-08-01 do dziś
9OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-08-04 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu115.06.2012 - 31.12.20122013-08-07 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-12 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-21 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-25 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-15 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-15 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-16 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów