ENERE SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2022-08-10 godz. 17:09:44
Numer KRS: 0000425798
Numer REGON: 302151484
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-07-02
Ostatni wpis Nr wpisu8Data dokonania wpisu2020-10-21
Sygnatura akt[RDF/267032/20/420]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-07-02 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaENERE SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI2017-02-13 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-07-02 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-07-02 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat M. POZNAŃ gmina M. POZNAŃ miejscowość POZNAŃ2012-07-02 do dziś
2. Adresmiejscowość POZNAŃ kraj POLSKA 2016-11-24 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY W DNIU 13 CZERWCA 2012 R. PRZED NOTARIUSZEM JACKIEM KACZOROWSKIM W PROWADZONEJ PRZEZ NIEGO KANCELARII NOTARIALNEJ WOJCIECH CENDROWSKI, JACEK KACZOROWSKI KANCELARIA NOTARIALNA SPÓŁKA CYWILNA POŁOŻONA W POZNANIU PRZY UL. MŁYŃSKIEJ NR 13/8, REPERTORIUM A NR 6985/2012.2012-07-02 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2012-07-02 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2012-07-02 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBANDOSZ2012-07-02 do dziś
2. ImionaMACIEJ2012-07-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-07-02 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.500,00 ZŁ2012-07-02 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2012-07-02 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOBYLIŃSKI2012-07-02 do dziś
2. ImionaFILIP2012-07-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-07-02 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.500,00 ZŁ2012-07-02 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2012-07-02 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2012-07-02 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy138 21 Z OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE2012-07-02 do dziś
233 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN2012-07-02 do dziś
333 19 Z NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA2012-07-02 do dziś
433 20 Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA2012-07-02 do dziś
533 14 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH2012-07-02 do dziś
645 19 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2012-07-02 do dziś
745 1 SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2012-07-02 do dziś
845 20 Z KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2012-07-02 do dziś
938 11 Z ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE2012-07-02 do dziś
1033 11 Z NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH2017-02-13 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 17.01.2017 okres OD 13.06.2012 DO 31.12.20122017-02-13 do dziś
2data złożenia 17.01.2017 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132017-02-13 do dziś
3data złożenia 17.01.2017 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-02-13 do dziś
4data złożenia 17.01.2017 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-02-13 do dziś
5data złożenia 17.01.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-02-13 do dziś
6data złożenia 21.10.2020 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-10-21 do dziś
7data złożenia 21.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-21 do dziś
8data złożenia 21.10.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-10-21 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 13.06.2012 DO 31.12.20122017-02-13 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132017-02-13 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-02-13 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-02-13 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-02-13 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 13.06.2012 DO 31.12.20122017-02-13 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132017-02-13 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-02-13 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-02-13 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-02-13 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacji10.01.2017 R. UCHWAŁA NR 22 ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI POD FIRMĄ ENERE SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W POZNANIU Z DNIA 10 STYCZNIA 2017R. W SPRAWIE ROZWIĄZANIA SPÓŁKI SPORZĄDZONA W FORMIE AKTU NOTARIALNEGO ZAWARTEGO PRZED NOTARIUSZEM JACKIEM KACZOROWSKIM W PROWADZONEJ PRZEZ NIEGO KANCELARII NOTARIALNEJ W POZNANIU W DNIU 10 STYCZNIA 2017R., REPERTORIUM A NR 380/20172017-02-13 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówLIKWIDATOR JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI2017-02-13 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. NazwiskoKOBYLIŃSKI2017-02-13 do dziś
2. ImionaFILIP2017-02-13 do dziś
3. Numer PESEL***********2017-02-13 do dziś
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
1
1. Określenie okoliczności10.01.2017 R. UCHWAŁA NR 22 ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI POD FIRMĄ ENERE SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W POZNANIU Z DNIA 10 STYCZNIA 2017R. W SPRAWIE ROZWIĄZANIA SPÓŁKI SPORZĄDZONA W FORMIE AKTU NOTARIALNEGO ZAWARTEGO PRZED NOTARIUSZEM JACKIEM KACZOROWSKIM W PROWADZONEJ PRZEZ NIEGO KANCELARII NOTARIALNEJ W POZNANIU W DNIU 10 STYCZNIA 2017R., REPERTORIUM A NR 380/20172017-02-13 do dziś
2. Informacja o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiROZWIĄZANIE2017-02-13 do dziś
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów