TANAIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-06-16 godz. 08:03:19
Numer KRS: 0000425774
Numer REGON: 221706111
Numer NIP: 5842727969
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-06-29
Ostatni wpis Nr wpisu34Data dokonania wpisu2023-07-17
Sygnatura akt[RDF/548926/23/822]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-06-29 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaTANAIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-06-29 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-06-29 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-06-29 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat GDAŃSK gmina GDAŃSK miejscowość GDAŃSK2018-02-12 do dziś
2. Adresmiejscowość GDAŃSK ulica UL. JANA HEWELIUSZA nr domu 11 nr lokalu 811 kod pocztowy 80-890 poczta GDAŃSK kraj POLSKA 2021-08-12 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT ZAŁOŻYCIELSKI SPÓŁKI Z O.O WPISANY POD REPERTORIUM A NUMER 2093/2012 SPORZĄDZONY W DNIU 22 MAJA 2012 R. PRZED ASESOREM NOTARIALNYM ANNĄ DZIDKOWSKĄ Z KANCELARII NOTARIALNEJ ADAMA WASAKA W GDAŃSKU2012-06-29 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 30-09-2019 R, REPERTORIUM A NR 3375/2019, NOTARIUSZ MIROSŁAW MROCZKOWSKI Z KANCELARII NOTARIALNEJ KANCELARIA NOTARIALNA MIROSŁAW MROCZKOWSKI W GDAŃSKU, PRZY UL. ABRAHAMA 1A, ZMIANA PARAGRAF 7 USTĘP 3; PARAGRAF 11 USTĘP 3; PARAGRAF 15; DODANIE PARAGRAF 14 PUNKTÓW 7) DO 12) USUNIĘCIE PARAGRAF 20; PARAGRAF 212019-11-22 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2012-06-29 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2012-06-29 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDAVYDOVSKAIA2020-01-21 do dziś
2. ImionaALLA2020-01-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-01-21 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały245 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 122.500 ZŁOTYCH2020-01-21 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-01-21 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego125000,00 ZŁ2012-06-29 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport1120000,00 ZŁ2012-06-29 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2012-06-29 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2012-06-29 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaDAVYDOVSKY2020-01-21 do dziś
2. ImionaIGOR2020-01-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-01-21 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2020-01-21 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-01-21 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy150 20 Z TRANSPORT MORSKI I PRZYBRZEŻNY TOWARÓW2018-02-12 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy138 11 Z ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE2018-02-12 do dziś
245 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2018-02-12 do dziś
349 3 POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI2018-02-12 do dziś
446 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2018-02-12 do dziś
547 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2018-02-12 do dziś
652 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2018-02-12 do dziś
752 22 A DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT MORSKI2018-02-12 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 16.04.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-13 do dziś
2data złożenia 02.07.2014 okres OD 29.06.2012 DO 31.12.20122014-10-07 do dziś
3data złożenia 02.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-14 do dziś
4data złożenia 14.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-29 do dziś
5data złożenia 13.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-04 do dziś
6data złożenia 29.07.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-07-30 do dziś
7data złożenia 29.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-30 do dziś
8data złożenia 06.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-06 do dziś
9data złożenia 11.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-11 do dziś
10data złożenia 17.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-17 do dziś
11data złożenia 17.07.2023 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-07-17 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-13 do dziś
2OD 29.06.2012 DO 31.12.20122014-10-07 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-14 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-29 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-04 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-07-30 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-30 do dziś
8OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-06 do dziś
9OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-11 do dziś
10OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-17 do dziś
11OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-07-17 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-13 do dziś
2OD 29.06.2012 DO 31.12.20122014-10-07 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-14 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-29 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-04 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-07-30 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-30 do dziś
8OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-06 do dziś
9OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-11 do dziś
10OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-17 do dziś
11OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-07-17 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów