GRUPA ZAMEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-02-25 godz. 09:03:54
Numer KRS: 0000425599
Numer REGON: 146186477
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-06-28
Ostatni wpis Nr wpisu17Data dokonania wpisu2023-01-26
Sygnatura akt[WA.XIV NS-REJ.KRS/426/23/463]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-06-28 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaGRUPA ZAMEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-06-28 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-06-28 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-06-28 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat GRODZISKI gmina GRODZISK MAZOWIECKI miejscowość TŁUSTE2022-01-27 do dziś
2. Adresmiejscowość TŁUSTE nr domu 39 kod pocztowy 05-825 poczta TŁUSTE kraj POLSKA 2022-01-27 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki113.01.2012 R., REP. A NR 467/2012, NOTARIUSZ KRZYSZTOF ŁASKI, KANCELARIA NOTARIALNA KRZYSZTOF ŁASKI JOANNA DECZKOWSKA NOTARIUSZE SPÓŁKA CYWILNA W WARSZAWIE UL. BRACKA 18 LOK. 5.2012-06-28 do dziś
218.06.2021 R. - MONIKA GŁĄBIKOWSKA, NOTARIUSZ W OTRĘBUSACH, MONIKA GŁĄBIKOWSKA NOTARIUSZ KANCELARIA W OTRĘBUSACH, 05-805 OTRĘBUSY, UL. HELENOWSKA 1. NZW ZMIENIŁO DOTYCZASOWĄ TREŚĆ UMOWY SPÓŁKI W TEN SPOSÓB, ŻE ZMIANIE ULEGŁ PARAGRAF 3 ORAZ 6 UMOWY SPÓŁKI2022-01-27 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2012-06-28 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2012-06-28 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaFELISZEK2012-06-28 do dziś
2. ImionaTOMASZ JANUSZ2012-06-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-06-28 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500,00 ZŁ2023-01-26 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2012-06-28 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGZULA FELISZEK2012-06-28 do dziś
2. ImionaLUIZA EDYTA2012-06-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-06-28 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500,00 ZŁ2023-01-26 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2012-06-28 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaFELISZEK2023-01-26 do dziś
2. ImionaPATRYCJA2023-01-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-01-26 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały80 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.000,00 ZŁ2023-01-26 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2012-06-28 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2012-06-28 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuREPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA2012-06-28 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGZULA FELISZEK2023-01-26 do dziś
2. ImionaLUIZA EDYTA2023-01-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-01-26 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2023-01-26 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2023-01-26 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaFELISZEK2012-06-28 do dziś
2. ImionaTOMASZ JANUSZ2012-06-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-06-28 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2023-01-26 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2012-06-28 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2012-06-28 do dziś
263 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2012-06-28 do dziś
328 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2022-01-27 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy124 20 Z PRODUKCJA RUR, PRZEWODÓW, KSZTAŁTOWNIKÓW ZAMKNIĘTYCH I ŁĄCZNIKÓW, ZE STALI2022-01-27 do dziś
225 11 Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI2022-01-27 do dziś
338 11 Z ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE2022-01-27 do dziś
459 11 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH2022-01-27 do dziś
559 12 Z DZIAŁALNOŚĆ POSTPRODUKCYJNA ZWIĄZANA Z FILMAMI, NAGRANIAMI WIDEO I PROGRAMAMI TELEWIZYJNYMI2022-01-27 do dziś
638 12 Z ZBIERANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH2022-01-27 do dziś
769 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE2022-01-27 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 22.02.2018 okres OD 28.06.2012 DO 31.12.20122018-04-18 do dziś
2data złożenia 22.02.2018 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132018-04-18 do dziś
3data złożenia 22.02.2018 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-04-18 do dziś
4data złożenia 22.02.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-04-18 do dziś
5data złożenia 22.02.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-18 do dziś
6data złożenia 24.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-25 do dziś
7data złożenia 03.08.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-08-03 do dziś
8data złożenia 09.08.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-09 do dziś
9data złożenia 06.09.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-06 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 28.06.2012 DO 31.12.20122018-04-18 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132018-04-18 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-04-18 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-04-18 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-18 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-25 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-08-03 do dziś
8OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-09 do dziś
9OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-06 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 28.06.2012 DO 31.12.20122018-04-18 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132018-04-18 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-04-18 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-04-18 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-18 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-25 do dziś
7OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-06 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów