INTEKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2023-05-26 godz. 07:57:10
Numer KRS: 0000425506
Numer REGON: 242968932
Numer NIP: 9542737919
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-06-28
Ostatni wpis Nr wpisu32Data dokonania wpisu2022-09-14
Sygnatura akt[RDF/421117/22/582]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-06-28 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaINTEKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI2015-01-29 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-06-28 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-06-28 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M. KATOWICE gmina M. KATOWICE miejscowość KATOWICE2012-06-28 do dziś
2. Adresmiejscowość KATOWICE ulica UL. WITA STWOSZA nr domu 7 kod pocztowy 40-040 poczta KATOWICE kraj POLSKA 2015-01-29 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki111 MAJA 2012 ROKU, NOTARIUSZ WOJCIECH MICHALEWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W KATOWICACH (40-081) PRZY ULICY DĄBRÓWKI NUMER 15/1, REPERTORIUM A NUMER 2348/20122012-06-28 do dziś
204.10.2012 R. REP. A NR 5460/2012, NOTARIUSZ WOJCIECH MICHALEWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W KATOWICACH, ZMIANA TREŚCI PAR. 21, PAR. 44 UST. 1, PAR. 9 UST. 1.2012-12-06 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2012-06-28 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2012-06-28 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOLEJE ŚLĄSKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-06-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON2415929562012-06-28 do dziś
4. Numer KRS0000357114 2012-06-28 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały665 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 66.500,00 ZŁ2015-02-27 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2012-06-28 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaEPM TECHNOLOGIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-12-06 do dziś
4. Numer KRS0000362641 2012-12-06 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały165 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 16.500,00 ZŁ2012-12-06 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2012-12-06 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego83000,00 ZŁ2012-12-06 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2012-06-28 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoSZUMILAS2022-02-15 do dziś
2. ImionaALEKSANDRA KATARZYNA2022-02-15 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-02-15 do dziś
21. NazwiskoPYKA2020-05-28 do dziś
2. ImionaWOJCIECH2020-05-28 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-05-28 do dziś
31. NazwiskoŁĘSKI2015-09-28 do dziś
2. ImionaŁUKASZ2015-09-28 do dziś
3. Numer PESEL***********2015-09-28 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy182 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2012-06-28 do dziś
296 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2012-06-28 do dziś
364 19 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE2012-06-28 do dziś
464 91 Z LEASING FINANSOWY2012-06-28 do dziś
566 21 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OCENĄ RYZYKA I SZACOWANIEM PONIESIONYCH STRAT2012-06-28 do dziś
670 10 Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH2012-06-28 do dziś
773 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2012-06-28 do dziś
882 11 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA2012-06-28 do dziś
970 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2022-02-15 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 21.11.2013 okres 2012 ROK2014-01-08 do dziś
2data złożenia 14.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-05 do dziś
3data złożenia 15.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 28.10.20142015-08-11 do dziś
4data złożenia 15.07.2015 okres OD 29.10.2014 DO 31.12.20142015-08-11 do dziś
5data złożenia 07.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-06 do dziś
6data złożenia 13.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-11 do dziś
7data złożenia 19.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-19 do dziś
8data złożenia 05.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-05 do dziś
9data złożenia 13.08.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-13 do dziś
10data złożenia 12.08.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-12 do dziś
11data złożenia 14.09.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-14 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego12012 ROK2014-01-08 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-05 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 28.10.20142015-08-11 do dziś
4OD 29.10.2014 DO 31.12.20142015-08-11 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-06 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-11 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-19 do dziś
8OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-05 do dziś
9OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-13 do dziś
10OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-12 do dziś
11OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-14 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu12012 ROK2014-01-08 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-05 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 28.10.20142015-08-11 do dziś
4OD 29.10.2014 DO 31.12.20142015-08-11 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-06 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacji29.10.2014 KANCELARIA NOTARIALNA W KATOWICACH UL.STAROMIEJSKA 6/2 UCHWAŁA NR 15/2014 O ROZWIĄZANIU SPÓŁKI I POSTAWIENIU JEJ W STAN LIKWIDACJI.2015-01-29 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówJEDNOOSOBOWO-LIKWIDATOR2015-01-29 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. NazwiskoSTACHURA2015-02-27 do dziś
2. ImionaBARTŁOMIEJ GRZEGORZ2015-02-27 do dziś
3. Numer PESEL***********2015-02-27 do dziś
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
1
1. Określenie okoliczności29.10.2014 KANCELARIA NOTARIALNA W KATOWICACH UL.STAROMIEJSKA 6/2 UCHWAŁA NR 15/2014 O ROZWIĄZANIU SPÓŁKI I POSTAWIENIU JEJ W STAN LIKWIDACJI.2015-01-29 do dziś
2. Informacja o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiROZWIĄZANIE2015-01-29 do dziś
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów