„BUDO-MIX” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-09-20 godz. 09:55:55
Numer KRS: 0000425435
Numer REGON: 301998072
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-06-28
Ostatni wpis Nr wpisu25Data dokonania wpisu2021-01-08
Sygnatura akt[PO.IX NS-REJ.KRS/26714/20/74]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-06-28 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„BUDO-MIX” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-06-28 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-06-28 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-06-28 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat TURECKI gmina TULISZKÓW miejscowość TULISZKÓW2012-06-28 do dziś
2. Adresmiejscowość TULISZKÓW ulica KASZTELANA ZAREMBY nr domu 2 nr lokalu 3 kod pocztowy 62-740 poczta TULISZKÓW kraj POLSKA 2012-06-28 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki128.05.2012 R., NOTARIUSZ DOROTA JĘDRYCHOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W KOLE, REP. A NR 2576/2012.2012-06-28 do dziś
209.05.2017R., NOTARIUSZ KRZYSZTOF KABARA, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI, REP. A NR 1786/2017 - DODANO W §5 UST. 1 PKT 43.2017-06-19 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2012-06-28 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2012-06-28 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWAWRZYNIAK2021-01-08 do dziś
2. ImionaANETA ANNA2021-01-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-01-08 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ2021-01-08 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2021-01-08 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2012-06-28 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2012-06-28 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2012-06-28 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKASPRZAK2019-07-16 do dziś
2. ImionaDOMINIKA2019-07-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-07-16 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2019-07-16 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-07-16 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoWAWRZYNIAK2016-01-22 do dziś
2. ImionaROBERT2016-01-22 do dziś
3. Numer PESEL***********2016-01-22 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA JEDNOOSOBOWA SAMOISTNA2016-01-22 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2012-06-28 do dziś
243 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2012-06-28 do dziś
343 31 Z TYNKOWANIE2012-06-28 do dziś
443 34 Z MALOWANIE I SZKLENIE2012-06-28 do dziś
541 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2012-06-28 do dziś
643 91 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH2012-06-28 do dziś
743 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2012-06-28 do dziś
842 11 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD2012-06-28 do dziś
942 13 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ MOSTÓW I TUNELI2012-06-28 do dziś
1008 12 Z WYDOBYWANIE ŻWIRU I PIASKU; WYDOBYWANIE GLINY I KAOLINU2017-06-19 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 07.01.2014 okres 28.06.2012 R. - 31.12.2012 R.2014-01-30 do dziś
2data złożenia 26.02.2015 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-03-05 do dziś
3data złożenia 31.03.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-20 do dziś
4data złożenia 18.09.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-13 do dziś
5data złożenia 18.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-18 do dziś
6data złożenia 18.07.2018 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-07-18 do dziś
7data złożenia 03.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-03 do dziś
8data złożenia 12.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-12 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego128.06.2012 R. - 31.12.2012 R.2014-01-30 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-03-05 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-20 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-13 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-18 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-07-18 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-03 do dziś
8OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-12 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu128.06.2012 R. - 31.12.2012 R.2014-01-30 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-03-05 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-20 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-18 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-07-18 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-03 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-12 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów