„ARTAK ATLANTIC” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-01-17 godz. 12:15:10
Numer KRS: 0000425273
Numer REGON: 932018004
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-07-09
Ostatni wpis Nr wpisu16Data dokonania wpisu2021-06-29
Sygnatura akt[RDF/305836/21/145]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-07-09 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 932018004 NIP 91515371392012-07-11 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„ARTAK ATLANTIC” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-07-09 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nr w rejestrze 8367 nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ2012-07-11 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-07-09 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-07-09 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WARMIŃSKO-MAZURSKIE powiat OLSZTYŃSKI gmina DOBRE MIASTO miejscowość DOBRE MIASTO2012-07-09 do dziś
2. Adresmiejscowość DOBRE MIASTO ulica GRUDZIĄDZKA nr domu 9B nr lokalu 30/1 kod pocztowy 11-040 poczta DOBRE MIASTO kraj POLSKA 2012-07-09 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki125.01.1999 R. AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY PRZED NOTARIUSZEM JANINĄ JARZĄBEK, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, REPERTORIUM A NR 257/1999. 17.04.2012 R. -AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY PRZED NOTARIUSZEM IWONĄ SYREWICZ -KOZŁOWSKĄ, KANCELARIA NOTARIALNA W DOBRYM MIEŚCIE, REPERTORIUM A NR 2067/2012, UCHWALENIE NOWEJ TREŚCI UMOWY SPÓŁKI.2012-07-09 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2012-07-09 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2012-07-09 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSIMONIAN2019-09-20 do dziś
2. ImionaSARGIS2012-07-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-09-20 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.000,00 ZŁ (CZTERY TYSIĄCE ZŁOTYCH)2012-07-09 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2012-07-09 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKASIŁOWSKI2012-07-09 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2012-07-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-07-09 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000,00 ZŁ (JEDEN TYSIĄC ZŁOTYCH)2012-07-09 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2012-07-09 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2012-07-09 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2012-07-09 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE2012-07-09 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSIMONIAN2019-09-20 do dziś
2. ImionaSARGIS2012-07-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-09-20 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2012-07-09 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2012-07-09 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy179 DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI, POŚREDNIKÓW I AGENTÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE2012-07-09 do dziś
246 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2019-09-20 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy146 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2019-09-20 do dziś
211 07 Z PRODUKCJA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH; PRODUKCJA WÓD MINERALNYCH I POZOSTAŁYCH WÓD BUTELKOWANYCH2019-09-20 do dziś
341 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2019-09-20 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 11.01.2018 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122018-02-19 do dziś
2data złożenia 11.01.2018 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132018-02-19 do dziś
3data złożenia 11.01.2018 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142018-02-19 do dziś
4data złożenia 11.01.2018 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-02-19 do dziś
5data złożenia 11.01.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-02-19 do dziś
6data złożenia 18.12.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-12-18 do dziś
7data złożenia 18.12.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-12-18 do dziś
8data złożenia 29.06.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-06-29 do dziś
9data złożenia 29.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-29 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2012 DO 31.12.20122018-02-19 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132018-02-19 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142018-02-19 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-02-19 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-02-19 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-12-18 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-12-18 do dziś
8OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-06-29 do dziś
9OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-29 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2012 DO 31.12.20122018-02-19 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132018-02-19 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142018-02-19 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-02-19 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-02-19 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-12-18 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-12-18 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów