EXENPL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-08-02 godz. 07:59:03
Numer KRS: 0000425177
Numer REGON: 242975033
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-06-26
Ostatni wpis Nr wpisu22Data dokonania wpisu2021-05-10
Sygnatura akt[RDF/290669/21/565]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-06-26 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaEXENPL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-06-26 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-06-26 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-06-26 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M. KATOWICE gmina M. KATOWICE miejscowość KATOWICACH2012-06-26 do dziś
2. Adresmiejscowość KATOWICACH ulica CEGLANA nr domu 50 kod pocztowy 40-514 poczta KATOWICE kraj POLSKA 2012-06-26 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki113.04.2012 R., NOTARIUSZ MARIA DĄBROWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH UL. 27 STYCZNIA 2, REPERTORIUM A NUMER 2239/20122012-06-26 do dziś
207.05.2014 R. AKT NOTARILANY REP. A 2072/2014, SPROSTOWANY 15.09.2014 R. AKTEM NOTARIALNYM REP. A NR 4427/2014, SPORZĄDZONYMI PRZEZ NOTARIUSZA MARIĘ DĄBROWSKĄ W KANCELARII NOTARIUSZA W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH PRZY UL. 27 STYCZNIA 2, ZMIENIONO § 16 UST. 4 UMOWY SPÓŁKI.2014-11-21 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2012-06-26 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2012-06-26 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLATUSEK2014-11-21 do dziś
2. ImionaJANUSZ TADEUSZ2014-11-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-11-21 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 15.000,00 ZŁ2014-11-21 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-11-21 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBRZOZOWSKI2021-03-15 do dziś
2. ImionaZBIGNIEW TADEUSZ2021-03-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-03-15 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 15.000,00 ZŁ2021-03-15 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-03-15 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego30000,00 ZŁ2012-06-26 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2012-06-26 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ORAZ DO SKŁADANIA W JEJ IMIENIU OŚWIADCZEŃ UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE2014-11-21 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBRZOZOWSKI2014-11-21 do dziś
2. ImionaZBIGNIEW TADEUSZ2014-11-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-11-21 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2014-11-21 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-11-21 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoLATUSEK2014-11-21 do dziś
2. ImionaJANUSZ2014-11-21 do dziś
3. Numer PESEL***********2014-11-21 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2014-11-21 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy135 14 Z HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ2012-06-26 do dziś
266 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2012-06-26 do dziś
346 12 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PALIW, RUD, METALI I CHEMIKALIÓW PRZEMYSŁOWYCH2012-06-26 do dziś
446 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU2012-06-26 do dziś
535 11 Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ2012-06-26 do dziś
670 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2012-06-26 do dziś
763 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2012-06-26 do dziś
862 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2012-06-26 do dziś
966 11 Z ZARZĄDZANIE RYNKAMI FINANSOWYMI2012-06-26 do dziś
1066 12 Z DZIAŁALNOŚĆ MAKLERSKA ZWIĄZANA Z RYNKIEM PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I TOWARÓW GIEŁDOWYCH2012-06-26 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 18.06.2013 okres 2012 ROK2013-06-25 do dziś
2data złożenia 21.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-31 do dziś
3data złożenia 25.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-31 do dziś
4data złożenia 05.05.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-19 do dziś
5data złożenia 13.04.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-13 do dziś
6data złożenia 26.04.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-26 do dziś
7data złożenia 15.05.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-15 do dziś
8data złożenia 11.05.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-11 do dziś
9data złożenia 10.05.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-10 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego12012 ROK2013-06-25 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-31 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-31 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-19 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-13 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-26 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-15 do dziś
8OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-11 do dziś
9OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-10 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu12012 ROK2013-06-25 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-31 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-31 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-19 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-13 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-26 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-15 do dziś
8OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-11 do dziś
9OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-10 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów