A.S. AKTUELL AG SPÓŁKA AKCYJNA „ODDZIAŁ W POLSCE”

Stan na dzień 2021-10-20 godz. 12:17:53
Numer KRS: 0000425147
Numer REGON: 081052778
Numer NIP: 1040001236
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-06-26
Ostatni wpis Nr wpisu15Data dokonania wpisu2021-09-13
Sygnatura akt[RDF/329031/21/541]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejODDZIAŁ ZAGRANICZNEGO PRZEDSIĘBIORCY2012-06-26 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 081052778 NIP 10400012362013-12-02 do dziś
3. NazwaA.S. AKTUELL AG SPÓŁKA AKCYJNA „ODDZIAŁ W POLSCE”2012-06-26 do dziś
4. Nazwa lub firma przedsiębiorcy zagranicznego oraz oznaczenie formy prawnejA S AKTUELL AG AKTIENGESELLSCHAFT2017-10-31 do dziś
5. Nazwa rejestru, numer w rejestrze, określenie ogranu prowadzącego rejestr i przechowującego akta przedsiębiorcy zagranicznegoAMTSGERICHT BONN HRB9559 AMTSGERICHT BONN2017-10-31 do dziś
6. Prawo państwa właściwego dla przedsiębiorcy zagranicznego, jeśli przedsiębiorca nie podlega prawu jednego z państw członkowskich UE lub EFTA - stron umowy o EOGPRAWO NIEMIECKIE2012-06-26 do dziś
8. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-06-26 do dziś
9. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-06-26 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres oddziału
1. Siedziba oddziałukraj POLSKA województwo LUBUSKIE powiat MIĘDZYRZECKI gmina MIĘDZYRZECZ miejscowość MIĘDZYRZECZ2012-06-26 do dziś
2. Adres oddziałumiejscowość MIĘDZYRZECZ ulica ZAKASZEWSKIEGO nr domu 8 kod pocztowy 66-300 poczta MIĘDZYRZECZ kraj POLSKA 2012-06-26 do dziś
3. Siedziba i adres zakładu głównego przedsiębiorcy zagranicznegokraj NIEMCY jednostka podziału terytorialnego NADRENIA PÓŁNOCNA-WESTFALIA miejscowość TROISDORF ulica LUXEMBURGER STR. nr domu 15 nr lokalu kod pocztowy 53842 poczta TROISDORF 2012-06-26 do dziś
4. Adres poczty elektronicznejINFO@AS-AKTUELL.DE2012-06-26 do dziś
5. Adres strony internetowejHTTP: //WWW.AS-AKTUELL.DE2012-06-26 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentowania zagranicznego przedsiębiorcy
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2012-06-26 do dziś
2. Sposób reprezentacji zagranicznego przedsiębiorcyW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO -PREZES SAMODZIELNIE. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, GDY RADA NADZORCZA UDZIELIŁA MU UPRAWNIENIA DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI.2012-06-26 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWITTMANN2012-06-26 do dziś
2. ImionaGÜNTER2012-06-26 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2012-06-26 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaWÖLK2012-06-26 do dziś
2. ImionaBENGT2012-06-26 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2012-06-26 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2012-06-26 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaDITGES2012-06-26 do dziś
2. ImionaDR. THOMAS2012-06-26 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaWITTMANN2012-06-26 do dziś
2. ImionaDOROTHEE2012-06-26 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaDORN2012-06-26 do dziś
2. ImionaCHRISTOPH2012-06-26 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Osoby reprezentujące zagranicznego przedsiębiorcę w oddziale
11. NazwiskoWRÓBLEWSKI2012-06-26 do dziś
2. ImionaSEBASTIAN2012-06-26 do dziś
3. Numer PESEL***********2012-06-26 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 41 Z HANDEL TEKSTYLIAMI2012-06-26 do dziś
213 99 Z PRODUKCJA EMBLEMATÓW, HAFTÓW2015-11-16 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 12.07.2013 okres 26.06.2012R - 31.12.2012R2013-12-02 do dziś
2data złożenia 07.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-29 do dziś
3data złożenia 10.09.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-16 do dziś
4data złożenia 01.09.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-15 do dziś
5data złożenia 10.08.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-08 do dziś
6data złożenia 30.11.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-11-30 do dziś
7data złożenia 04.09.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-09-04 do dziś
8data złożenia 04.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-04 do dziś
9data złożenia 27.08.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-27 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego126.06.2012R - 31.12.2012R2013-12-02 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-29 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-16 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-15 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-08 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-11-30 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-10-03 do dziś
8OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
9OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-13 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o przymusowej restrukturyzacji dotyczące oddziałów przedsiębiorstw zagranicznych
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów