FIRMA HANDLOWA „ADAM” EKSPORT-IMPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-09-21 godz. 01:04:14
Numer KRS: 0000424952
Numer REGON: 242972603
Numer NIP: 6423180001
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-06-27
Ostatni wpis Nr wpisu24Data dokonania wpisu2023-01-04
Sygnatura akt[RDF/464523/23/180]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-06-27 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA HANDLOWA „ADAM” EKSPORT-IMPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-06-27 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-06-27 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-06-27 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M. RYBNIK gmina M. RYBNIK miejscowość RYBNIK2012-06-27 do dziś
2. Adresmiejscowość RYBNIK ulica UL. MAŁACHOWSKIEGO nr domu 18 kod pocztowy 44-251 poczta RYBNIK kraj POLSKA 2015-02-10 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
11. Firma oddziałuFIRMA HANDLOWA „ADAM” EKSPORT-IMPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W BUCZKOWICACH2015-02-10 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat BIELSKI gmina BUCZKOWICE miejscowość BUCZKOWICE2015-02-10 do dziś
3. Adresmiejscowość BUCZKOWICE ulica UL. SŁONECZNA nr domu 1241 kod pocztowy 43-374 poczta BUCZKOWICE kraj POLSKA 2015-02-10 do dziś
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki125.05.2012 R., NOTARIUSZ TOMASZ BALAS, KANCELARIA NOTARIALNA W KATOWICACH, REP. A NR 1592/20122012-06-27 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2012-06-27 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2012-06-27 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSPYCHAŁA2012-06-27 do dziś
2. ImionaADAM ZBIGNIEW2012-06-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-06-27 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały99 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.950,00 ZŁ2012-06-27 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2012-06-27 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2012-06-27 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2012-06-27 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2012-06-27 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSPYCHAŁA2017-08-30 do dziś
2. ImionaADAM ZBIGNIEW2017-08-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-08-30 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2017-08-30 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-08-30 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 42 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA2012-06-27 do dziś
246 49 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO2012-06-27 do dziś
346 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2012-06-27 do dziś
447 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2012-06-27 do dziś
547 71 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2012-06-27 do dziś
647 82 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TEKSTYLNYCH, ODZIEŻY I OBUWIA PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH2012-06-27 do dziś
747 89 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH WYROBÓW PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH2012-06-27 do dziś
847 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2012-06-27 do dziś
947 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2012-06-27 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 12.01.2015 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122015-02-27 do dziś
2data złożenia 12.01.2015 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-02-27 do dziś
3data złożenia 11.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-23 do dziś
4data złożenia 13.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-12 do dziś
5data złożenia 24.04.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-30 do dziś
6data złożenia 08.03.2021 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172021-03-08 do dziś
7data złożenia 08.03.2021 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182021-03-08 do dziś
8data złożenia 11.10.2022 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-10-11 do dziś
9data złożenia 11.10.2022 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-10-11 do dziś
10data złożenia 04.01.2023 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-01-04 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2012 DO 31.12.20122015-02-27 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-02-27 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-23 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-12 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-30 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172021-03-08 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182021-03-08 do dziś
8OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-10-11 do dziś
9OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-10-11 do dziś
10OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-01-04 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2012 DO 31.12.20122015-02-27 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-02-27 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-23 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-12 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-30 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172021-03-08 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-10-11 do dziś
8OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-10-11 do dziś
9OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-01-04 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów