EXIRA GAMMA KNIFE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-07-23 godz. 17:02:37
Numer KRS: 0000424766
Numer REGON: 146173776
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-06-21
Ostatni wpis Nr wpisu33Data dokonania wpisu2020-09-04
Sygnatura akt[KA.VIII NS-REJ.KRS/16575/20/192]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-06-21 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaEXIRA GAMMA KNIFE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-08-30 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-06-21 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-06-21 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M. KATOWICE gmina M. KATOWICE miejscowość KATOWICE2013-05-24 do dziś
2. Adresmiejscowość KATOWICE ulica CEGLANA nr domu 35 kod pocztowy 40-514 poczta KATOWICE kraj POLSKA 2014-08-29 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 31/05/2012 R., NOTARIUSZ DANUTA KOSIM-KRUSZEWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA DANUTA KOSIM-KRUSZEWSKA, MAGDALENA WITKOWSKA S.C. W WARSZAWIE, UL. SZARA 14 LOK.15, NUMER REPERTORIUM A 4491/20122012-06-21 do dziś
228.03.2013 R., REP. A NR 2528/2013, NOTARIUSZ W SOSNOWCU SATURNIN OCIESSA; UCHYLENIE DOTYCHCZASOWEGO BRZMIENIA AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO I ZASTĄPIENIE GO W CAŁOŚCI NOWYM BRZMIENIEM.2013-05-24 do dziś
324.06.2013 R. REP.A NUMER 5077/2013, NOTARIUSZ SATURNIN OCIESSA, KANCELARIA NOTARIALNA W SOSNOWCU ZMIANA §1 UMOWY SPÓŁKI2013-08-30 do dziś
428.02.2018 R., REP. A NR 732/2018, NOTARIUSZ ANNA MYSZKA, KANCELARIA NOTARIALNA W LĘDZINACH PRZY UL. LĘDZIŃSKIEJ 24/201. ZMIENIONO: § 13 UST. 2,5,6,7; § 18 UST. 1,2 UMOWY SPÓŁKI; SKREŚLONO § 13 UST. 8,9 UMOWY SPÓŁKI2018-04-26 do dziś
529.01.2019R., REP. A NR 281/2019, NOTARIUSZ ANNA MYSZKA, KANCELARIA NOTARIALNA W LĘDZINACH, UL. LĘDZIŃSKA 24/201, UCHYLENIE DOTYCHCZASOWEJ TREŚCI UMOWY SPÓŁKI I NADANIE JEJ NOWEGO BRZMIENIA2019-03-20 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2012-06-21 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2012-06-21 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaVOXEL SPÓŁKA AKCYJNA2018-04-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1200677872018-04-27 do dziś
4. Numer KRS0000238176 2018-04-27 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały203.061 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.153.050,00 ZŁ2019-03-20 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2019-03-20 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego10153050,00 ZŁ2014-04-25 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2012-06-21 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST: 1. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE; 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2019-03-20 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWYROBEK2018-04-26 do dziś
2. ImionaAGATA URSZULA2018-04-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-04-26 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2018-04-26 do dziś
WICEPREZES ZARZĄDU2020-09-04 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-04-26 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaCZAGAN2020-09-04 do dziś
2. ImionaANNA2017-04-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-04-18 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2017-04-18 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-04-18 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoKRUPA2019-03-20 do dziś
2. ImionaALINA2019-03-20 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-03-20 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ŁĄCZNA - KONIECZNE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE PROKURENTA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI2019-03-20 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy172 19 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH2013-05-24 do dziś
286 90 A DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA2013-05-24 do dziś
386 21 Z PRAKTYKA LEKARSKA OGÓLNA2013-05-24 do dziś
486 22 Z PRAKTYKA LEKARSKA SPECJALISTYCZNA2013-05-24 do dziś
586 90 C PRAKTYKA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH2013-05-24 do dziś
686 90 D DZIAŁALNOŚĆ PARAMEDYCZNA2013-05-24 do dziś
786 90 E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2013-05-24 do dziś
885 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2013-05-24 do dziś
982 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW2013-05-24 do dziś
1086 10 Z DZIAŁALNOŚĆ SZPITALI2016-07-12 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 27.06.2013 okres 31.05.2012 - 31.12.20122013-08-30 do dziś
2data złożenia 25.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-29 do dziś
3data złożenia 05.08.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-06 do dziś
4data złożenia 14.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-22 do dziś
5data złożenia 02.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-11 do dziś
6data złożenia 19.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-19 do dziś
7data złożenia 04.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-04 do dziś
8data złożenia 10.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-10 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego12012 R.2013-08-30 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-29 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-06 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-22 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-11 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-19 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-04 do dziś
8OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-10 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu131.05.2012 - 31.12.20122013-08-30 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-29 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-06 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-22 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-11 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-19 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-04 do dziś
8OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-10 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów