PARATUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2024-07-23 godz. 05:32:31
Numer KRS: 0000424742
Numer REGON: 180861082
Numer NIP: 8722406313
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-06-21
Ostatni wpis Nr wpisu29Data dokonania wpisu2024-06-28
Sygnatura akt[RDF/631733/24/397]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-06-21 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaPARATUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI2024-03-26 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-06-21 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-06-21 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat BRZESKI gmina BRZESKO miejscowość BRZESKO2023-02-21 do dziś
2. Adresmiejscowość BRZESKO ulica UL. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO nr domu 11A kod pocztowy 32-800 poczta BRZESKO kraj POLSKA 2023-02-21 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki113.06.2012 R. NOTARIUSZ JOLANTA KREMSKA-BIALIK, KANCELARIA NOTARIALNA W DĘBICY, REP. A NR 4278/20122012-06-21 do dziś
224.01.2017 R. REPERTORIUM A NUMER 337/2017, NOTARIUSZ GRAŻYNA DERLAGA W KANCELARII NOTARIALNEJ W TARNOWIE ZMIENIONO § 1, § 4, § 12 I § 23 UMOWY SPÓŁKI.2017-05-25 do dziś
308.07.2021 R., REP. A NR 2151/2021, NOTARIUSZ MARTA NIEDZIELSKA-ZELIAŚ, KANCELARIA NOTARIALNA W TARNOWIE UL. URSZULAŃSKA 7/4, 33-100 TARNÓW, § 1 UST. 22023-02-21 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2012-06-21 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2012-06-21 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCZUBA2017-05-25 do dziś
2. ImionaMARIOLA MAŁGORZATA2017-05-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-05-25 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały95 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.750,00 ZŁ2023-02-21 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2017-05-25 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2012-06-21 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy142 12 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG SZYNOWYCH I KOLEI PODZIEMNEJ2017-05-25 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy141 10 REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2017-05-25 do dziś
241 20 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2017-05-25 do dziś
342 11 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD2017-05-25 do dziś
442 13 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ MOSTÓW I TUNELI2017-05-25 do dziś
542 2 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW, LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH2017-05-25 do dziś
642 9 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2017-05-25 do dziś
743 12 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2017-05-25 do dziś
843 2 WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH, WODNO-KANALIZACYJNYCH I POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2017-05-25 do dziś
943 3 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2017-05-25 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 16.07.2014 okres OD 21.06.2012 DO 31.12.20132014-11-27 do dziś
2data złożenia 14.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-01-14 do dziś
3data złożenia 27.05.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-26 do dziś
4data złożenia 11.02.2019 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-02-11 do dziś
5data złożenia 11.04.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-04-11 do dziś
6data złożenia 16.09.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-09-16 do dziś
7data złożenia 15.07.2023 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192023-07-15 do dziś
8data złożenia 15.07.2023 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202023-07-15 do dziś
9data złożenia 15.07.2023 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-07-15 do dziś
10data złożenia 15.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-15 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 21.06.2012 DO 31.12.20132014-11-27 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-01-14 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-26 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-02-11 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-04-11 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-09-16 do dziś
7OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-11-02 do dziś
8OD 01.01.2019 DO 31.12.20192023-07-15 do dziś
9OD 01.01.2021 DO 31.12.20212024-06-28 do dziś
10OD 01.01.2022 DO 31.12.20222024-06-28 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 21.06.2012 DO 31.12.20132014-11-27 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-01-14 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-26 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-02-11 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-04-11 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-09-16 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacjiUCHWAŁA NR 1 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW Z DNIA 16.06.2023 R. W SPRAWIE ROZWIĄZANIA SPÓŁKI I OTWARCIA LIKWIDACJI, ZAPROTOKOŁOWANA PRZEZ NOTARIUSZA BEATĘ MOŹDZIERZ PROWADZĄCĄ KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W CIĘŻKOWICACH (REP. A NR 986/2023) ,2024-03-26 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówSAMODZIELNIE2024-03-26 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. NazwiskoCZUBA2024-03-26 do dziś
2. ImionaSYLWESTER WŁODZIMIERZ2024-03-26 do dziś
3. Numer PESEL***********2024-03-26 do dziś
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
1
1. Określenie okolicznościUCHWAŁA NR 1 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW Z DNIA 16.06.2023 R. W SPRAWIE ROZWIĄZANIA SPÓŁKI I OTWARCIA LIKWIDACJI, ZAPROTOKOŁOWANA PRZEZ NOTARIUSZA BEATĘ MOŹDZIERZ PROWADZĄCĄ KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W CIĘŻKOWICACH (REP. A NR 986/2023) ,2024-03-26 do dziś
2. Informacja o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiROZWIĄZANIE2024-03-26 do dziś
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów