DO&LA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-05-17 godz. 10:56:31
Numer KRS: 0000424733
Numer REGON: 146179247
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-06-22
Ostatni wpis Nr wpisu2Data dokonania wpisu2015-06-15
Sygnatura akt[WA.XIV NS-REJ.KRS/17781/15/196]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-06-22 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 146179247 NIP 12312706972015-06-15 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaDO&LA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-06-22 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-06-22 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-06-22 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat PIASECZYŃSKI gmina LESZNOWOLA miejscowość WÓLKA KOSOWSKA2012-06-22 do dziś
2. Adresmiejscowość WÓLKA KOSOWSKA ulica AL. KRAKOWSKA nr domu 129 nr lokalu 1 kod pocztowy 05-552 poczta WÓLKA KOSOWSKA kraj POLSKA 2015-06-15 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki106.06.2012 R., NOTARIUSZ IWONA JANAS, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁAZACH PRZY ULICY ŁĄCZNOŚCI 25, REPERTORIUM A NR 2235/20122012-06-22 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2012-06-22 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2012-06-22 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaVU2012-06-22 do dziś
2. ImionaQUOC CHINH2012-06-22 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000, -ZŁ2012-06-22 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2012-06-22 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2012-06-22 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2012-06-22 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE SPRAW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.2012-06-22 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaVU2012-06-22 do dziś
2. ImionaQUOC CHINH2012-06-22 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2012-06-22 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2012-06-22 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy152 10 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW2012-06-22 do dziś
268 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2012-06-22 do dziś
346 41 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TEKSTYLNYCH2012-06-22 do dziś
446 49 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO2012-06-22 do dziś
546 7 POZOSTAŁA WYSPECJALIZOWANA SPRZEDAŻ HURTOWA2012-06-22 do dziś
646 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2012-06-22 do dziś
747 1 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2012-06-22 do dziś
847 8 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH2012-06-22 do dziś
946 42 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA2015-06-15 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów