„ARTECH” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-01-26 godz. 15:35:13
Numer KRS: 0000424616
Numer REGON: 101428530
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-06-20
Ostatni wpis Nr wpisu11Data dokonania wpisu2017-11-23
Sygnatura akt[LD.XX NS-REJ.KRS/26038/17/633]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-06-20 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„ARTECH” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-06-20 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-06-20 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-06-20 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat OBORNICKI gmina ROGOŹNO miejscowość CIEŚLE2017-11-23 do dziś
2. Adresmiejscowość CIEŚLE ulica UL. KRAŃCOWA nr domu 1 nr lokalu 16 kod pocztowy 64-610 poczta ROGOŹNO kraj POLSKA 2017-11-23 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki128.05.2012 NOTARIUSZ ARTUR STRZĘPEK, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI, REPERTORIUM A NR 6259/12.2012-06-20 do dziś
228.07.2017, AKT NOTARIALNY REP. A NR 7415/2017 SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA BARTOSZA GROBELNEGO, KANCELARIA NOTARIALNA W OBORNIKACH, ZMIENIONO § 3 UMOWY SPÓŁKI. 30.10.2017, AKT NOTARIALNY REP.A NR 10854/2017 SPORZĄDZONY U NOTARIUSZA BARTOSZA GROBELNEGO, KANCELARIA NOTARIALNA W OBORNIKACH, ZMIENIONO § 3 UMOWY SPÓŁKI.2017-11-23 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2012-06-20 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2012-06-20 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUFEL2012-07-18 do dziś
2. ImionaARTUR PAWEŁ2012-07-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-07-18 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000,00 ZŁOTYCH2012-07-18 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2012-07-18 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2012-06-20 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2012-06-20 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU -SAMODZIELNIE.2012-06-20 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUFEL2012-07-18 do dziś
2. ImionaARTUR PAWEŁ2012-07-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-07-18 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2012-07-18 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2012-07-18 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy114 PRODUKCJA ODZIEŻY2012-06-20 do dziś
216 PRODUKCJA WYROBÓW Z DREWNA ORAZ KORKA, Z WYŁĄCZENIEM MEBLI; PRODUKCJA WYROBÓW ZE SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA2012-06-20 do dziś
317 PRODUKCJA PAPIERU I WYROBÓW Z PAPIERU2012-06-20 do dziś
418 POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI2012-06-20 do dziś
531 PRODUKCJA MEBLI2012-06-20 do dziś
632 POZOSTAŁA PRODUKCJA WYROBÓW2012-06-20 do dziś
733 NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ2012-06-20 do dziś
841 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2012-06-20 do dziś
942 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2012-06-20 do dziś
1046 72 Z HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2017-09-12 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 04.04.2013 okres 28.05. 2012 R.-31.12.2012 R.2013-04-16 do dziś
2data złożenia 18.04.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-26 do dziś
3data złożenia 13.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-17 do dziś
4data złożenia 23.06.2017 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-09-12 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego128.05.2012 R.-31.12.2012 R.2013-04-16 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-26 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-17 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-09-12 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu128.05.2012 R.-31.12.2012 R.2013-04-16 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-26 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-17 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-09-12 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów