ESCORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-11-28 godz. 16:52:19
Numer KRS: 0000424492
Numer REGON: 146174304
Numer NIP: 1132856431
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-06-21
Ostatni wpis Nr wpisu25Data dokonania wpisu2022-03-25
Sygnatura akt[RDF/373122/22/336]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-06-21 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaESCORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-04-01 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-06-21 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-06-21 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat CIECHANOWSKI gmina CIECHANÓW miejscowość CIECHANÓW2019-04-01 do dziś
2. Adresmiejscowość CIECHANÓW ulica UL. TOPOLOWA nr domu 12 kod pocztowy 06-400 poczta CIECHANÓW kraj POLSKA 2019-04-01 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejBIURO@OCHRONAESCORT.PL2019-04-01 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.OCHRONAESCORT.PL2019-04-01 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki118.05.2012 R. -GRZEGORZ KUZARA NOTARIUSZ W WARSZAWIE, REP. A NR 2597/2012.2012-06-21 do dziś
220 LUTEGO 2019 R., REP. A NR 931/2019, ANNA TRUSIEWICZ NOTARIUSZ W CIECHANOWIE, ZMIENIONO § 1, § 2 ORAZ § 11 PKT 6 UMOWY SPÓŁKI2019-04-01 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2012-06-21 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2012-06-21 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLASOCKI2019-01-09 do dziś
2. ImionaJANUSZ ANDRZEJ2019-01-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-01-09 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały99 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 86.625,00 ZŁ2019-01-09 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-01-09 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego87500,00 ZŁ2013-09-19 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2012-06-21 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2019-04-01 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaLASOCKI2019-04-01 do dziś
2. ImionaDAWID2019-04-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-04-01 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2019-04-01 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-04-01 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaLASOCKI2019-04-01 do dziś
2. ImionaJANUSZ ANDRZEJ2019-04-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-04-01 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2019-04-01 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-04-01 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy180 20 Z DZIAŁALNOŚĆ OCHRONIARSKA W ZAKRESIE OBSŁUGI SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA2019-04-01 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy180 10 Z DZIAŁALNOŚĆ OCHRONIARSKA, Z WYŁĄCZENIEM OBSŁUGI SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA2019-04-01 do dziś
243 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2019-04-01 do dziś
362 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2019-04-01 do dziś
462 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2019-04-01 do dziś
562 03 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI2019-04-01 do dziś
663 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2019-04-01 do dziś
763 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2019-04-01 do dziś
896 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2019-04-01 do dziś
956 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2019-04-01 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 07.06.2013 okres 18.05.2012 - 31.12.20122013-09-19 do dziś
2data złożenia 07.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-18 do dziś
3data złożenia 30.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-08 do dziś
4data złożenia 16.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-02 do dziś
5data złożenia 13.08.2019 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-08-13 do dziś
6data złożenia 13.08.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-08-13 do dziś
7data złożenia 04.09.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-09-04 do dziś
8data złożenia 24.03.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-24 do dziś
9data złożenia 22.03.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-22 do dziś
10data złożenia 25.03.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-03-25 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego118.05.2012 - 31.12.20122013-09-19 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-18 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-08 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-02 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-08-13 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-08-13 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-09-04 do dziś
8OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-24 do dziś
9OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-22 do dziś
10OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-03-25 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-18 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-08 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-02 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-08-13 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-08-13 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów