ENADIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-08-10 godz. 17:09:44
Numer KRS: 0000424304
Numer REGON: 221679673
Numer NIP: 5862277469
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-06-22
Ostatni wpis Nr wpisu21Data dokonania wpisu2021-06-25
Sygnatura akt[RDF/303537/21/437]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-06-22 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaENADIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-06-22 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-06-22 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-06-22 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat GDYNIA gmina GDYNIA miejscowość GDYNIA2017-10-12 do dziś
2. Adresmiejscowość GDYNIA ulica UL. MORSKA nr domu 149 nr lokalu U2 kod pocztowy 81-222 poczta GDYNIA kraj POLSKA 2017-10-12 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejKONTAKT@ENADIS.PL2012-06-22 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.ENADIS.PL2012-06-22 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki130.05.2012 R. ASESOR NOTARIALNY MARCIN SUCHECKI KANCELARIA NOTARIALNA W GDYNI REPERTORIUM A NR 1805/20122012-06-22 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2012-06-22 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2012-06-22 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBLAJER2012-06-22 do dziś
2. ImionaMACIEJ TADEUSZ2012-06-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-06-22 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały980 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 49.000 ZŁ2012-06-22 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2012-06-22 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBLAJER GOŁĘBIEWSKA2012-06-22 do dziś
2. ImionaANNA MARIA2012-06-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-06-22 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000 ZŁ2012-06-22 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2012-06-22 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2012-06-22 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport130000,00 ZŁ2012-06-22 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD SPÓŁKI2012-06-22 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuGDY ZARZĄD SPÓŁKI SKŁADA SIĘ Z JEDNEJ LUB DWÓCH OSÓB, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, A WICEPREZES ZARZĄDU JEDYNIE ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU. NATOMIAST GDY ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z TRZECH DO PIĘCIU OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE BĄDŹ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI ŁĄCZNIE, BĄDŹ CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2012-06-22 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBLAJER2012-06-22 do dziś
2. ImionaMACIEJ TADEUSZ2012-06-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-06-22 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2012-06-22 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2012-06-22 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaBLAJER GOŁĘBIEWSKA2012-06-22 do dziś
2. ImionaANNA MARIA2012-06-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-06-22 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2012-06-22 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2012-06-22 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy162 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2012-06-22 do dziś
262 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2012-06-22 do dziś
362 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2012-06-22 do dziś
463 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2012-06-22 do dziś
563 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2012-06-22 do dziś
668 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2012-06-22 do dziś
769 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE2012-06-22 do dziś
873 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2012-06-22 do dziś
978 30 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW2012-06-22 do dziś
1058 29 Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA2017-10-12 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 02.04.2014 okres OD 01.07.2012 DO 31.12.20122014-06-04 do dziś
2data złożenia 02.04.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-04 do dziś
3data złożenia 24.02.2016 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-03-04 do dziś
4data złożenia 24.02.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-03-04 do dziś
5data złożenia 19.07.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-07-19 do dziś
6data złożenia 13.03.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-03-13 do dziś
7data złożenia 24.04.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-24 do dziś
8data złożenia 31.03.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-01 do dziś
9data złożenia 25.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-25 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.07.2012 DO 31.12.20122014-06-04 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-04 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-03-04 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-03-04 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-07-19 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-03-13 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-24 do dziś
8OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-01 do dziś
9OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-25 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.07.2012 DO 31.12.20122014-06-04 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-04 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-03-04 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-03-04 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-07-19 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-03-13 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-24 do dziś
8OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-01 do dziś
9OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-25 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów