„INTEGRA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-05-26 godz. 07:57:10
Numer KRS: 0000424302
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-06-15
Ostatni wpis Nr wpisu5Data dokonania wpisu2015-04-21
Sygnatura akt[WR.VI NS-REJ.KRS/6769/15/684]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-06-15 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„INTEGRA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-06-15 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-06-15 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-06-15 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat M. WROCŁAW gmina M. WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2012-06-15 do dziś
2. Adresmiejscowość WROCŁAW ulica LESZCZYŃSKIEGO nr domu 4 nr lokalu 29 kod pocztowy 50-078 poczta WROCŁAW kraj POLSKA 2012-06-15 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejINTEGRA_SPZOO@WP.PL2012-06-15 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki127.04.2012 R., NOTARIUSZ KAMILA KOMARZAŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA AGATA ROMANOWICZ, KAMILA KOMARZAŃSKA, TOMASZ KALINOWSKI S.C., RYNEK NR 60, REP. A NR 6800/2012.2012-06-15 do dziś
211.10.2013 R., NOTARIUSZ RAFAŁ FIRLEJ, KANCELARIA NOTARIALNA W WAŁBRZYCHU, UL. SŁOWACKIEGO 13/3, REP. A NR 7922/2013, ZMIENIONO: § 6 PKT. 1, § 7, § 8.2014-04-04 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2012-06-15 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2012-06-15 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJURCZYK2012-06-15 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA MONIKA2012-06-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-06-15 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000 ZŁ (PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)2014-04-04 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2014-04-04 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2012-06-15 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2012-06-15 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2014-04-04 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaJURCZYK2012-06-15 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA MONIKA2012-06-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-06-15 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2012-06-15 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2012-06-15 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy153 20 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA2012-06-15 do dziś
252 24 C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH2012-06-15 do dziś
352 21 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY2012-06-15 do dziś
452 10 A MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE PALIW GAZOWYCH2012-06-15 do dziś
552 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2012-06-15 do dziś
651 10 Z TRANSPORT LOTNICZY PASAŻERSKI2012-06-15 do dziś
751 21 Z TRANSPORT LOTNICZY TOWARÓW2012-06-15 do dziś
851 22 Z TRANSPORT KOSMICZNY2012-06-15 do dziś
950 10 Z TRANSPORT MORSKI I PRZYBRZEŻNY PASAŻERSKI2012-06-15 do dziś
1033 15 Z NAPRAWA I KONSERWACJA STATKÓW I ŁODZI2012-06-15 do dziś
1133 19 Z NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA2012-06-15 do dziś
1252 23 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LOTNICZY2012-06-15 do dziś
1333 11 Z NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH2012-06-15 do dziś
1433 13 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH2012-06-15 do dziś
1533 16 Z NAPRAWA I KONSERWACJA STATKÓW POWIETRZNYCH I STATKÓW KOSMICZNYCH2012-06-15 do dziś
1633 20 Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA2012-06-15 do dziś
1733 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN2012-06-15 do dziś
1833 14 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH2012-06-15 do dziś
1933 17 Z NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO2012-06-15 do dziś
2056 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2012-06-15 do dziś
2163 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2012-06-15 do dziś
2268 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2012-06-15 do dziś
2352 29 A DZIAŁALNOŚĆ MORSKICH AGENCJI TRANSPORTOWYCH2012-06-15 do dziś
2468 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2012-06-15 do dziś
2568 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2012-06-15 do dziś
2668 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2012-06-15 do dziś
2752 29 B DZIAŁALNOŚĆ ŚRÓDLĄDOWYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH2012-06-15 do dziś
2852 24 B PRZEŁADUNEK TOWARÓW W PORTACH ŚRÓDLĄDOWYCH2012-06-15 do dziś
2952 24 A PRZEŁADUNEK TOWARÓW W PORTACH MORSKICH2012-06-15 do dziś
3052 29 C DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH2012-06-15 do dziś
3152 22 A DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT MORSKI2012-06-15 do dziś
3252 22 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT ŚRÓDLĄDOWY2012-06-15 do dziś
3303 2 CHÓW I HODOWLA RYB ORAZ POZOSTAŁYCH ORGANIZMÓW WODNYCH2014-04-04 do dziś
3411 03 Z PRODUKCJA CYDRU I POZOSTAŁYCH WIN OWOCOWYCH2014-04-04 do dziś
3549 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY2014-04-04 do dziś
3649 10 Z TRANSPORT KOLEJOWY PASAŻERSKI MIĘDZYMIASTOWY2014-04-04 do dziś
3749 20 Z TRANSPORT KOLEJOWY TOWARÓW2014-04-04 do dziś
3849 3 POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI2014-04-04 do dziś
3949 31 Z TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, MIEJSKI I PODMIEJSKI2014-04-04 do dziś
4049 32 Z DZIAŁALNOŚĆ TAKSÓWEK OSOBOWYCH2014-04-04 do dziś
4149 39 Z POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANY2014-04-04 do dziś
4249 4 TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW ORAZ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI2014-04-04 do dziś
4349 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2014-04-04 do dziś
4449 42 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI2014-04-04 do dziś
4511 04 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH NIEDESTYLOWANYCH NAPOJÓW FERMENTOWANYCH2014-04-04 do dziś
4649 50 TRANSPORT RUROCIĄGOWY2014-04-04 do dziś
4749 50 A TRANSPORT RUROCIĄGAMI PALIW GAZOWYCH2014-04-04 do dziś
4849 50 B TRANSPORT RUROCIĄGOWY POZOSTAŁYCH TOWARÓW2014-04-04 do dziś
4950 TRANSPORT WODNY2014-04-04 do dziś
5050 20 Z TRANSPORT MORSKI I PRZYBRZEŻNY TOWARÓW2014-04-04 do dziś
5150 30 Z TRANSPORT WODNY ŚRÓDLĄDOWY PASAŻERSKI2014-04-04 do dziś
5250 40 Z TRANSPORT WODNY ŚRÓDLĄDOWY TOWARÓW2014-04-04 do dziś
5351 TRANSPORT LOTNICZY2014-04-04 do dziś
5451 2 TRANSPORT LOTNICZY TOWARÓW I TRANSPORT KOSMICZNY2014-04-04 do dziś
5552 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2014-04-04 do dziś
5611 05 Z PRODUKCJA PIWA2014-04-04 do dziś
5752 10 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW2014-04-04 do dziś
5852 2 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2014-04-04 do dziś
5952 22 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT WODNY2014-04-04 do dziś
6052 24 PRZEŁADUNEK TOWARÓW2014-04-04 do dziś
6152 29 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2014-04-04 do dziś
6253 DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA2014-04-04 do dziś
6353 10 Z DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA OBJĘTA OBOWIĄZKIEM ŚWIADCZENIA USŁUG POWSZECHNYCH (OPERATORA PUBLICZNEGO)2014-04-04 do dziś
6455 ZAKWATEROWANIE2014-04-04 do dziś
6555 10 Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA2014-04-04 do dziś
6655 20 Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA2014-04-04 do dziś
6711 06 Z PRODUKCJA SŁODU2014-04-04 do dziś
6855 30 Z POLA KEMPINGOWE (WŁĄCZAJĄC POLA DLA POJAZDÓW KEMPINGOWYCH) I POLA NAMIOTOWE2014-04-04 do dziś
6955 90 Z POZOSTAŁE ZAKWATEROWANIE2014-04-04 do dziś
7056 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM2014-04-04 do dziś
7156 10 RESTAURACJE I POZOSTAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2014-04-04 do dziś
7256 10 B RUCHOME PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2014-04-04 do dziś
7356 2 PRZYGOTOWYWANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) I POZOSTAŁA GASTRONOMICZNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA2014-04-04 do dziś
7456 21 Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING)2014-04-04 do dziś
7556 29 Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA2014-04-04 do dziś
7656 30 Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW2014-04-04 do dziś
7762 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2014-04-04 do dziś
7811 07 Z PRODUKCJA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH; PRODUKCJA WÓD MINERALNYCH I POZOSTAŁYCH WÓD BUTELKOWANYCH2014-04-04 do dziś
7962 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2014-04-04 do dziś
8062 03 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI2014-04-04 do dziś
8162 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2014-04-04 do dziś
8263 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI2014-04-04 do dziś
8363 1 PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ; DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2014-04-04 do dziś
8463 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2014-04-04 do dziś
8563 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2014-04-04 do dziś
8663 91 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI INFORMACYJNYCH2014-04-04 do dziś
8764 1 POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE2014-04-04 do dziś
8864 19 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE2014-04-04 do dziś
8912 00 Z PRODUKCJA WYROBÓW TYTONIOWYCH2014-04-04 do dziś
9064 91 Z LEASING FINANSOWY2014-04-04 do dziś
9164 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW2014-04-04 do dziś
9269 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE2014-04-04 do dziś
9370 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2014-04-04 do dziś
9470 10 Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH2014-04-04 do dziś
9570 2 DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2014-04-04 do dziś
9670 21 Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA2014-04-04 do dziś
9770 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2014-04-04 do dziś
9871 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2014-04-04 do dziś
9973 1 REKLAMA2014-04-04 do dziś
10016 10 Z PRODUKCJA WYROBÓW TARTACZNYCH2014-04-04 do dziś
10173 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2014-04-04 do dziś
10273 12 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REPREZENTOWANIEM MEDIÓW2014-04-04 do dziś
10373 12 A POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY CZASU I MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W RADIO I TELEWIZJI2014-04-04 do dziś
10473 12 B POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH DRUKOWANYCH2014-04-04 do dziś
10573 12 C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET)2014-04-04 do dziś
10673 12 D POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH2014-04-04 do dziś
10773 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2014-04-04 do dziś
10874 20 Z DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA2014-04-04 do dziś
10974 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI2014-04-04 do dziś
11077 WYNAJEM I DZIERŻAWA2014-04-04 do dziś
11116 22 Z PRODUKCJA GOTOWYCH PARKIETÓW PODŁOGOWYCH2014-04-04 do dziś
11277 1 WYNAJEM I DZIERŻAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2014-04-04 do dziś
11377 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2014-04-04 do dziś
11477 12 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2014-04-04 do dziś
11577 2 WYPOŻYCZANIE I DZIERŻAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2014-04-04 do dziś
11677 21 Z WYPOŻYCZANIE I DZIERŻAWA SPRZĘTU REKREACYJNEGO I SPORTOWEGO2014-04-04 do dziś
11777 22 Z WYPOŻYCZANIE KASET WIDEO, PŁYT CD, DVD ITP.2014-04-04 do dziś
11877 29 Z WYPOŻYCZANIE I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2014-04-04 do dziś
11977 3 WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH2014-04-04 do dziś
12077 31 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH2014-04-04 do dziś
12177 32 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH2014-04-04 do dziś
12216 23 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW STOLARSKICH I CIESIELSKICH DLA BUDOWNICTWA2014-04-04 do dziś
12377 33 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY2014-04-04 do dziś
12477 34 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA ŚRODKÓW TRANSPORTU WODNEGO2014-04-04 do dziś
12577 35 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA ŚRODKÓW TRANSPORTU LOTNICZEGO2014-04-04 do dziś
12677 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2014-04-04 do dziś
12778 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM2014-04-04 do dziś
12878 10 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW2014-04-04 do dziś
12978 20 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ2014-04-04 do dziś
13078 30 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW2014-04-04 do dziś
13181 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI2014-04-04 do dziś
13281 10 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH2014-04-04 do dziś
13316 24 Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ DREWNIANYCH2014-04-04 do dziś
13481 2 SPRZĄTANIE OBIEKTÓW2014-04-04 do dziś
13581 21 Z NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH2014-04-04 do dziś
13681 22 Z SPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH2014-04-04 do dziś
13781 29 Z POZOSTAŁE SPRZĄTANIE2014-04-04 do dziś
13881 30 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI2014-04-04 do dziś
13982 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2014-04-04 do dziś
14082 1 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCĄ2014-04-04 do dziś
14182 11 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA2014-04-04 do dziś
14282 19 Z WYKONYWANIE FOTOKOPII, PRZYGOTOWYWANIE DOKUMENTÓW I POZOSTAŁA SPECJALISTYCZNA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE BIURA2014-04-04 do dziś
14382 20 Z DZIAŁALNOŚĆ CENTRÓW TELEFONICZNYCH (CALL CENTER)2014-04-04 do dziś
14403 22 Z CHÓW I HODOWLA RYB ORAZ POZOSTAŁYCH ORGANIZMÓW WODNYCH W WODACH ŚRÓDLĄDOWYCH2014-04-04 do dziś
14517 2 PRODUKCJA WYROBÓW Z PAPIERU I TEKTURY2014-04-04 do dziś
14682 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW2014-04-04 do dziś
14782 9 DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2014-04-04 do dziś
14882 91 Z DZIAŁALNOŚĆ ŚWIADCZONA PRZEZ AGENCJE INKASA I BIURA KREDYTOWE2014-04-04 do dziś
14982 92 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM2014-04-04 do dziś
15082 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2014-04-04 do dziś
15184 13 Z KIEROWANIE W ZAKRESIE EFEKTYWNOŚCI GOSPODAROWANIA2014-04-04 do dziś
15285 59 A NAUKA JĘZYKÓW OBCYCH2014-04-04 do dziś
15385 60 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ2014-04-04 do dziś
15493 DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA, ROZRYWKOWA I REKREACYJNA2014-04-04 do dziś
15593 1 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM2014-04-04 do dziś
15619 20 Z WYTWARZANIE I PRZETWARZANIE PRODUKTÓW RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ2014-04-04 do dziś
15793 11 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SPORTOWYCH2014-04-04 do dziś
15893 12 Z DZIAŁALNOŚĆ KLUBÓW SPORTOWYCH2014-04-04 do dziś
15993 13 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SŁUŻĄCYCH POPRAWIE KONDYCJI FIZYCZNEJ2014-04-04 do dziś
16093 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM2014-04-04 do dziś
16193 2 DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA2014-04-04 do dziś
16293 21 Z DZIAŁALNOŚĆ WESOŁYCH MIASTECZEK I PARKÓW ROZRYWKI2014-04-04 do dziś
16393 29 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA2014-04-04 do dziś
16496 0 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA2014-04-04 do dziś
16596 01 Z PRANIE I CZYSZCZENIE WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH I FUTRZARSKICH2014-04-04 do dziś
16696 02 Z FRYZJERSTWO I POZOSTAŁE ZABIEGI KOSMETYCZNE2014-04-04 do dziś
16720 11 Z PRODUKCJA GAZÓW TECHNICZNYCH2014-04-04 do dziś
16896 03 Z POGRZEBY I DZIAŁALNOŚĆ POKREWNA2014-04-04 do dziś
16996 04 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJ2014-04-04 do dziś
17096 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2014-04-04 do dziś
17197 00 Z GOSPODARSTWA DOMOWE ZATRUDNIAJĄCE PRACOWNIKÓW2014-04-04 do dziś
17298 GOSPODARSTWA DOMOWE PRODUKUJĄCE WYROBY I ŚWIADCZĄCE USŁUGI NA WŁASNE POTRZEBY2014-04-04 do dziś
17398 10 Z GOSPODARSTWA DOMOWE PRODUKUJĄCE WYROBY NA WŁASNE POTRZEBY2014-04-04 do dziś
17498 20 Z GOSPODARSTWA DOMOWE ŚWIADCZĄCE USŁUGI NA WŁASNE POTRZEBY2014-04-04 do dziś
17520 13 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH PODSTAWOWYCH CHEMIKALIÓW NIEORGANICZNYCH2014-04-04 do dziś
17620 14 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH PODSTAWOWYCH CHEMIKALIÓW ORGANICZNYCH2014-04-04 do dziś
17725 2 PRODUKCJA ZBIORNIKÓW, CYSTERN I POJEMNIKÓW METALOWYCH2014-04-04 do dziś
17825 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ZBIORNIKÓW, CYSTERN I POJEMNIKÓW METALOWYCH2014-04-04 do dziś
17935 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH2014-04-04 do dziś
18035 1 WYTWARZANIE, PRZESYŁANIE, DYSTRYBUCJA I HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ2014-04-04 do dziś
18135 11 Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ2014-04-04 do dziś
18208 1 WYDOBYWANIE KAMIENIA, PIASKU I GLINY2014-04-04 do dziś
18335 12 Z PRZESYŁANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ2014-04-04 do dziś
18435 13 Z DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ2014-04-04 do dziś
18535 14 Z HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ2014-04-04 do dziś
18635 2 WYTWARZANIE PALIW GAZOWYCH; DYSTRYBUCJA I HANDEL PALIWAMI GAZOWYMI W SYSTEMIE SIECIOWYM2014-04-04 do dziś
18735 21 Z WYTWARZANIE PALIW GAZOWYCH2014-04-04 do dziś
18835 22 Z DYSTRYBUCJA PALIW GAZOWYCH W SYSTEMIE SIECIOWYM2014-04-04 do dziś
18935 23 Z HANDEL PALIWAMI GAZOWYMI W SYSTEMIE SIECIOWYM2014-04-04 do dziś
19035 30 Z WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH2014-04-04 do dziś
19141 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2014-04-04 do dziś
19241 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2014-04-04 do dziś
19308 12 Z WYDOBYWANIE ŻWIRU I PIASKU; WYDOBYWANIE GLINY I KAOLINU2014-04-04 do dziś
19441 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2014-04-04 do dziś
19542 11 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD2014-04-04 do dziś
19642 13 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ MOSTÓW I TUNELI2014-04-04 do dziś
19743 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2014-04-04 do dziś
19843 1 ROZBIÓRKA I PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2014-04-04 do dziś
19943 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2014-04-04 do dziś
20043 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2014-04-04 do dziś
20143 13 Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH2014-04-04 do dziś
20243 2 WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH, WODNO-KANALIZACYJNYCH I POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2014-04-04 do dziś
20343 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2014-04-04 do dziś
20410 4 PRODUKCJA OLEJÓW I TŁUSZCZÓW POCHODZENIA ROŚLINNEGO I ZWIERZĘCEGO2014-04-04 do dziś
20543 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2014-04-04 do dziś
20643 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2014-04-04 do dziś
20743 3 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2014-04-04 do dziś
20843 31 Z TYNKOWANIE2014-04-04 do dziś
20943 32 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ2014-04-04 do dziś
21043 33 Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN2014-04-04 do dziś
21143 34 Z MALOWANIE I SZKLENIE2014-04-04 do dziś
21243 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2014-04-04 do dziś
21343 9 POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE2014-04-04 do dziś
21443 91 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH2014-04-04 do dziś
21510 41 Z PRODUKCJA OLEJÓW I POZOSTAŁYCH TŁUSZCZÓW PŁYNNYCH2014-04-04 do dziś
21643 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2014-04-04 do dziś
21745 HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH2014-04-04 do dziś
21845 1 SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2014-04-04 do dziś
21945 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2014-04-04 do dziś
22045 19 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2014-04-04 do dziś
22145 20 Z KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2014-04-04 do dziś
22245 3 SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2014-04-04 do dziś
22345 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2014-04-04 do dziś
22445 32 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2014-04-04 do dziś
22545 40 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA MOTOCYKLI, ICH NAPRAWA I KONSERWACJA ORAZ SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICH2014-04-04 do dziś
22610 85 Z WYTWARZANIE GOTOWYCH POSIŁKÓW I DAŃ2014-04-04 do dziś
22746 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2014-04-04 do dziś
22846 1 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE2014-04-04 do dziś
22946 12 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PALIW, RUD, METALI I CHEMIKALIÓW PRZEMYSŁOWYCH2014-04-04 do dziś
23046 13 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH2014-04-04 do dziś
23146 17 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2014-04-04 do dziś
23246 18 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW2014-04-04 do dziś
23346 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU2014-04-04 do dziś
23446 34 SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH2014-04-04 do dziś
23546 34 A SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH2014-04-04 do dziś
23646 34 B SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH2014-04-04 do dziś
23711 01 Z DESTYLOWANIE, REKTYFIKOWANIE I MIESZANIE ALKOHOLI2014-04-04 do dziś
23846 35 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TYTONIOWYCH2014-04-04 do dziś
23946 37 Z SPRZEDAŻ HURTOWA HERBATY, KAWY, KAKAO I PRZYPRAW2014-04-04 do dziś
24046 39 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2014-04-04 do dziś
24146 63 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN WYKORZYSTYWANYCH W GÓRNICTWIE, BUDOWNICTWIE ORAZ INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2014-04-04 do dziś
24246 71 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH2014-04-04 do dziś
24346 72 Z SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI2014-04-04 do dziś
24446 75 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH2014-04-04 do dziś
24546 76 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW2014-04-04 do dziś
24646 77 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU2014-04-04 do dziś
24746 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2014-04-04 do dziś
24811 02 Z PRODUKCJA WIN GRONOWYCH2014-04-04 do dziś
24947 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2014-04-04 do dziś
25047 1 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2014-04-04 do dziś
25147 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2014-04-04 do dziś
25247 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2014-04-04 do dziś
25347 25 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2014-04-04 do dziś
25447 26 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TYTONIOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2014-04-04 do dziś
25547 29 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2014-04-04 do dziś
25647 30 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW2014-04-04 do dziś
25747 4 SPRZEDAŻ DETALICZNA NARZĘDZI TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2014-04-04 do dziś
25847 41 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2014-04-04 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 27.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-27 do dziś
2data złożenia 26.03.2015 okres OD 27.04.2012 DO 31.12.20122015-04-21 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-27 do dziś
2OD 27.04.2012 DO 31.12.20122015-04-21 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-27 do dziś
2OD 27.04.2012 DO 31.12.20122015-04-21 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów