„BPR DOLNOŚLĄSKIE NIERUCHOMOŚCI” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-06-30 godz. 17:11:44
Numer KRS: 0000424281
Numer REGON: 021904107
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-06-15
Ostatni wpis Nr wpisu24Data dokonania wpisu2021-06-29
Sygnatura akt[RDF/305583/21/875]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-06-15 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„BPR DOLNOŚLĄSKIE NIERUCHOMOŚCI” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-06-15 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-06-15 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-06-15 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat ŚWIDNICKI gmina ŚWIDNICA miejscowość ŚWIDNICA2012-06-15 do dziś
2. Adresmiejscowość ŚWIDNICA ulica UL. WAŁBRZYSKA nr domu 25 nr lokalu 210 kod pocztowy 58-100 poczta ŚWIDNICA kraj POLSKA 2017-02-23 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki101.06.2012 R., NOTARIUSZ SYLWIA ŁAGODA, KANCELARIA NOTARIALNA R. BARTELA, S. ŁAGODA S.C. W ŚWIDNICY, UL. RYNEK 15, REP A NR 6510/2012, UMOWA SPÓŁKI2012-06-15 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2012-06-15 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2012-06-15 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBIENKIEWICZ2012-06-15 do dziś
2. ImionaRAFAŁ JÓZEF2012-06-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-06-15 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały5 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2 500,00 ZŁ (DWA TYSIĄCE PIĘĆSET ZŁOTYCH)2012-06-15 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2012-06-15 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBIENKIEWICZ2019-04-17 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA SYLWIA2019-04-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-04-17 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały5 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2 500,00 ZŁ(DWA TYSIĄCE PIĘĆSET ZŁOTYCH)2019-04-17 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-04-17 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2012-06-15 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2012-06-15 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEST UPOWAŻNIONY DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI SAMODZIELNIE.2012-06-15 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBIENKIEWICZ2012-06-15 do dziś
2. ImionaRAFAŁ JÓZEF2012-06-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-06-15 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2012-06-15 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2012-06-15 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy181 10 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH2012-06-15 do dziś
268 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2019-12-09 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2019-12-09 do dziś
270 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2019-12-09 do dziś
369 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE2019-12-09 do dziś
481 29 Z POZOSTAŁE SPRZĄTANIE2019-12-09 do dziś
546 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2019-12-09 do dziś
647 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2019-12-09 do dziś
743 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2019-12-09 do dziś
881 30 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI2019-12-09 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 04.07.2013 okres 15.06.2012-31.12.20122013-07-25 do dziś
2data złożenia 25.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-16 do dziś
3data złożenia 01.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-12-14 do dziś
4data złożenia 30.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-29 do dziś
5data złożenia 26.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-14 do dziś
6data złożenia 27.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-27 do dziś
7data złożenia 29.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-29 do dziś
8data złożenia 02.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-02 do dziś
9data złożenia 29.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-29 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego115.06.2012-31.12.20122013-07-25 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-16 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-12-14 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-29 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-14 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-27 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-29 do dziś
8OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-02 do dziś
9OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-29 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu115.06.2012-31.12.20122013-07-25 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-16 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-12-14 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-29 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-14 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-27 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-02 do dziś
8OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-02 do dziś
9OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-29 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów