GRUPA VENTUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-12-06 godz. 10:17:54
Numer KRS: 0000424254
Numer REGON: 122602760
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-06-27
Ostatni wpis Nr wpisu25Data dokonania wpisu2022-10-18
Sygnatura akt[RDF/453126/22/987]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-06-27 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaGRUPA VENTUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-06-27 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-06-27 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-06-27 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat M. KRAKÓW gmina M. KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2012-06-27 do dziś
2. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica CHMIELENIEC nr domu 2A nr lokalu 2 LU kod pocztowy 30-348 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2012-06-27 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 06.06.2012 R., NOTARIUSZ PIOTR MIERNICZEK, KANCELARIA NOTARIALNA PIOTRA MIERNICZKA W KRAKOWIE PRZY UL. PRĄDNICKIEJ 12/304, REP. A NR 313/20122012-06-27 do dziś
231.05.2013 R., NOTARIUSZ PIOTR MIERNICZEK, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, REP. A NR 879/2013, ZMIANA § 5 UST.22013-06-17 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2012-06-27 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2012-06-27 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPOCIECHA2012-06-27 do dziś
2. ImionaPIOTR MARIA2012-06-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-06-27 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały91 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 9100,00 ZŁ2012-06-27 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2012-06-27 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego10000,00 ZŁ2012-06-27 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport1900,00 ZŁ2012-06-27 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2012-06-27 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE2012-06-27 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSYSKA2012-06-27 do dziś
2. ImionaMARCIN2012-06-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-06-27 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES2012-06-27 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2012-06-27 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoPOCIECHA2013-06-17 do dziś
2. ImionaPIOTR MARIA2013-06-17 do dziś
3. Numer PESEL***********2013-06-17 do dziś
4. Rodzaj prokurySAMOISTNA2013-06-17 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy114 12 Z PRODUKCJA ODZIEŻY ROBOCZEJ2013-06-17 do dziś
214 13 Z PRODUKCJA POZOSTAŁEJ ODZIEŻY WIERZCHNIEJ2013-06-17 do dziś
314 14 Z PRODUKCJA BIELIZNY2013-06-17 do dziś
414 19 Z PRODUKCJA POZOSTAŁEJ ODZIEŻY I DODATKÓW DO ODZIEŻY2013-06-17 do dziś
546 16 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ WYROBÓW TEKSTYLNYCH, ODZIEŻY, WYROBÓW FUTRZARSKICH, OBUWIA I ARTYKUŁÓW SKÓRZANYCH2013-06-17 do dziś
647 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2013-06-17 do dziś
755 20 Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA2013-06-17 do dziś
872 19 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH2013-06-17 do dziś
973 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2013-06-17 do dziś
1013 30 Z WYKOŃCZANIE WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH2021-04-01 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 03.07.2013 okres 27.06.2012-31.12.20122013-07-17 do dziś
2data złożenia 12.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-10 do dziś
3data złożenia 17.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-05 do dziś
4data złożenia 23.09.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-07 do dziś
5data złożenia 25.06.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.01.20162018-06-25 do dziś
6data złożenia 05.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-05 do dziś
7data złożenia 05.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-05 do dziś
8data złożenia 11.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-11 do dziś
9data złożenia 15.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
10data złożenia 18.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-18 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego127.06.2012-31.12.20122013-07-17 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-10 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-05 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-07 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.01.20162018-06-25 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-05 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-05 do dziś
8OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-11 do dziś
9OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
10OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-18 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu127.06.2012-31.12.20122013-07-17 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-10 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-05 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-07 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.01.20162018-06-25 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-05 do dziś
7OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
8OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-18 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów