GRZEGORCZYK NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-12-06 godz. 10:17:54
Numer KRS: 0000424226
Numer REGON: 302102400
Numer NIP: 7831689226
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-06-15
Ostatni wpis Nr wpisu7Data dokonania wpisu2017-11-02
Sygnatura akt[PO.VIII NS-REJ.KRS/33605/17/867]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-06-15 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 3021024002012-06-15 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaGRZEGORCZYK NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-06-15 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-06-15 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-06-15 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃ gmina POZNAŃ miejscowość POZNAŃ2017-11-02 do dziś
2. Adresmiejscowość POZNAŃ ulica UL. OBORNICKA nr domu 309 kod pocztowy 60-689 poczta POZNAŃ kraj POLSKA 2017-11-02 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki124.04.2012 R., NOTARIUSZ IRENA KORALEWSKA-NOWAK, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, REP. A NR 4015/2012 17.05.2012 R., NOTARIUSZ IRENA KORALEWSKA-NOWAK, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, REP. A NR 5217/2012 ZMIENIONO TREŚĆ UMOWY SPÓŁKI POPRZEZ PRZYJĘCIE TEKSTU UMOWY SPÓŁKI W NOWYM BRZMIENIU.2012-06-15 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2012-06-15 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2012-06-15 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaAMP DEVELOPER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-06-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3006508522012-06-15 do dziś
4. Numer KRS0000289937 2012-06-15 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały560 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 560.000,00 ZŁ2012-06-15 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2012-06-15 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPRZEDSIĘBIORSTWO A. GRZEGORCZYK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-09-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON6309911062016-09-21 do dziś
4. Numer KRS0000057497 2016-09-21 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały230 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 230.000,00 ZŁ2016-09-21 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-09-21 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego840000,00 ZŁ2012-06-15 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport1790000,00 ZŁ2012-06-15 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2012-06-15 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuCZŁONEK ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO JEDNOOSOBOWEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI2012-06-15 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRZEGORCZYK2012-06-15 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2012-06-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-06-15 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2012-06-15 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2012-06-15 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRZEGORCZYK2012-06-15 do dziś
2. ImionaMACIEJ2012-06-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-06-15 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymZ-CA PREZESA ZARZĄDU2012-06-15 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2012-06-15 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy142 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2012-06-15 do dziś
243 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2012-06-15 do dziś
347 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2012-06-15 do dziś
468 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2012-06-15 do dziś
577 3 WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH2012-06-15 do dziś
664 9 POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2012-06-15 do dziś
701 1 UPRAWY ROLNE INNE NIŻ WIELOLETNIE2012-06-15 do dziś
801 2 UPRAWA ROŚLIN WIELOLETNICH2012-06-15 do dziś
902 10 Z GOSPODARKA LEŚNA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ LEŚNA, Z WYŁĄCZENIEM POZYSKIWANIA PRODUKTÓW LEŚNYCH2012-06-15 do dziś
1041 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2015-10-16 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 15.07.2013 okres 07.05.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-08-19 do dziś
2data złożenia 15.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-05 do dziś
3data złożenia 15.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-16 do dziś
4data złożenia 15.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-21 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego107.05.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-08-19 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-05 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-16 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-21 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu107.05.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-08-19 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-05 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-16 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-21 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów