EXCELEAD SPÓŁKA AKCYJNA

Stan na dzień 2021-07-23 godz. 17:02:37
Numer KRS: 0000424058
Numer REGON: 146169987
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-06-19
Ostatni wpis Nr wpisu23Data dokonania wpisu2020-07-30
Sygnatura akt[RDF/229983/20/822]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA AKCYJNA2012-06-19 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaEXCELEAD SPÓŁKA AKCYJNA2012-06-19 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-06-19 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-06-19 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2012-06-19 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica AL. JANA PAWŁA II nr domu 61 nr lokalu 211 kod pocztowy 01-031 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2014-04-25 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu117.02.2012 R., NOTARIUSZ MARIUSZ SOCZYŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA MARIUSZ SOCZYŃSKI -NOTARIUSZ, HUBERT PERYCZ -NOTARIUSZ SPÓŁKA CYWILNA UL. RZYMOWSKIEGO 34, 02-697 WARSZAWA, REP. A NR 283/20122012-06-19 do dziś
221.12.2015 R., REP. A NR 9893/2015, NOTARIUSZ MARIUSZ SOCZYŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA WARSZAWA, ZMIANA STATUTU SPÓŁKI POLEGAJĄCA NA: ZMIANIE §8 UST.1 I UCHYLENIU §34 UST.22016-02-08 do dziś
321.12.2015 R. REPERTORIUM A NR 9893/2015, NOTARIUSZ MARIUSZ SOCZYŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA UL. RZYMOWSKIEGO NR 34, 02-697 WARSZAWA. ZMIANA STATUTU SPÓŁKI POLEGAJĄCA NA: ZMIANIE § 7 UST. 1 ORAZ § 8 UST. 1, A TAKŻE UCHYLONO § 34 UST. 22016-05-16 do dziś
412.07.2016 R., REPERTORIUM A NR 5660/2016, NOTARIUSZ HUBERT PERYCZ, KANCELARIA NOTARIALNA UL. RZYMOWSKIEGO NR 34, 02-697 WARSZAWA. ZMIANA STATUTU SPÓŁKI POLEGAJĄCA NA: ZMIANIE § 7 UST. 1.2016-08-30 do dziś
513.12.2017R., REP. A NR 11373/2017, NOPTARIUSZ MARIUSZ SOCZYŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA: § 7 UST. 12018-04-17 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2012-06-19 do dziś
4. Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?NIE2012-06-19 do dziś
5. Czy obligatoriusze mają prawo do udziałów w zysku?NIE2012-06-19 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane jedynego akcjonariusza
Brak wpisów
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego323200,00 ZŁ2018-04-17 do dziś
2. Wysokość kapitału docelowego175000,00 ZŁ2012-06-19 do dziś
3. Liczba akcji wszystkich emisji32320002018-04-17 do dziś
4. Wartość nominalna akcji0, 10 ZŁ2012-06-19 do dziś
5. Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego323200,00 ZŁ2018-04-17 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Emisje akcji
11. Nazwa serii akcjiA2012-06-19 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii8600002012-06-19 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2012-06-19 do dziś
21. Nazwa serii akcjiB2012-06-19 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii1400002012-06-19 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2012-06-19 do dziś
31. Nazwa serii akcjiC2015-07-15 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii3000002015-07-15 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2015-07-15 do dziś
41. Nazwa serii akcjiAKCJE NA OKAZICIELA SERII D2016-05-16 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii270002016-05-16 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2016-05-16 do dziś
51. Nazwa serii akcjiAKCJE NA OKAZICIELA SERII E2016-08-30 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii18850002016-08-30 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2016-08-30 do dziś
61. Nazwa serii akcjiAKCJIE NA OKAZICIELA SERII F2018-04-17 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii200002018-04-17 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2018-04-17 do dziś
Rubryka 10 - Wzmianka o podjęciu uchwały o emisjach obligacji zamiennych
Brak wpisów
Rubryka 11
1. Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?NIE2012-06-19 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2012-06-19 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU.2012-06-19 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOLIŃSKI2015-06-16 do dziś
2. ImionaPIOTR ROBERT2015-06-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-06-16 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK RADY NADZORCZEJ DELEGOWANY DO PEŁNIENIA FUNKCJI PREZESA ZARZĄDU2015-06-16 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-06-16 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2012-06-19 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoSIEHIEŃ2017-08-22 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ2017-08-22 do dziś
3. Numer PESEL***********2017-08-22 do dziś
21. NazwiskoSZWEDZIŃSKI2015-07-15 do dziś
2. ImionaKONRAD MARCIN2015-07-15 do dziś
3. Numer PESEL***********2015-07-15 do dziś
31. NazwiskoBOLIŃSKI2012-06-19 do dziś
2. ImionaPIOTR2012-06-19 do dziś
3. Numer PESEL***********2012-06-19 do dziś
41. NazwiskoMCGUIRE2012-06-19 do dziś
2. ImionaCONALL SEAMUS2012-06-19 do dziś
3. Numer PESEL***********2012-06-19 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2012-06-19 do dziś
274 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA2012-06-19 do dziś
385 60 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ2012-06-19 do dziś
473 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2012-06-19 do dziś
560 NADAWANIE PROGRAMÓW OGÓLNODOSTĘPNYCH I ABONAMENTOWYCH2012-06-19 do dziś
661 TELEKOMUNIKACJA2012-06-19 do dziś
763 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI2012-06-19 do dziś
864 20 Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH2012-06-19 do dziś
964 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2012-06-19 do dziś
1062 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2015-07-15 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 02.04.2014 okres OD 17.02.2012 DO 31.12.20122014-04-25 do dziś
2data złożenia 30.04.2015 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-07-15 do dziś
3data złożenia 25.08.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-19 do dziś
4data złożenia 21.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-30 do dziś
5data złożenia 01.08.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-22 do dziś
6data złożenia 30.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-30 do dziś
7data złożenia 17.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-17 do dziś
8data złożenia 30.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-30 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta1OD 17.02.2012 DO 31.12.20122014-04-25 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-07-15 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-19 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-30 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-22 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-30 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-17 do dziś
8OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-30 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 17.02.2012 DO 31.12.20122014-04-25 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-07-15 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-19 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-30 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-22 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-30 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-17 do dziś
8OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-30 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 17.02.2012 DO 31.12.20122014-04-25 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-07-15 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-19 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-30 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-22 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-30 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-17 do dziś
8OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-30 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów