BUSINESS & BUSINESS, KUP, MIESZKAJ I ZARABIAJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-06-18 godz. 10:30:00
Numer KRS: 0000424028
Numer REGON: 146170022
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-06-18
Ostatni wpis Nr wpisu19Data dokonania wpisu2020-09-28
Sygnatura akt[RDF/244215/20/360]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-06-18 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUSINESS & BUSINESS, KUP, MIESZKAJ I ZARABIAJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-06-18 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-06-18 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-06-18 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat PIASECZYŃSKI gmina LESZNOWOLA miejscowość LESZNOWOLA2019-02-18 do dziś
2. Adresmiejscowość LESZNOWOLA ulica UL. JEDNOŚCI nr domu 30G nr lokalu 1 kod pocztowy 05-506 poczta LESZNOWOLA kraj POLSKA 2019-02-18 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki118.05.2012 R. NOTARIUSZ PAWEŁ GMEREK PROWADZĄCY KANCELARIĘ PRZY UL. KOŚCIUSZKI 17 W PIASECZNIE, REPERTORIUM A NR 5157/20122012-06-18 do dziś
219.12.2013 R., REPERTORIUM A NR 13715/2013, NOTARIUSZ PAWEŁ GMEREK, KANCELARIA NOTARIALNA W PIASECZNIE, ZMIENIONO: § 3, § 13 UST.9 UMOWY SPÓŁKI.2014-01-14 do dziś
330.05.2014 R., REP. A NR 5437/2014, NOTARIUSZ PAWEŁ GMEREK, KANCELARIA NOTARIALNA UL. KOŚCIUSZKI 17 05-500 PIASECZNO; ZMIENIONO: § 3, § 13.9.2014-09-04 do dziś
415.01.2016 R., ZASTĘPCA NOTARIALNY EDYTA JABŁOŃSKA ZASTĘPCA NOTARIAUSZA PAWŁA GMERKA, KANCELARIA NOTARIALNA UL.KOŚCIUSZKI 17 05-500 PIASECZNO, REP. A NR 419/2016; ZMIANA TREŚCI PARAGRAFU 7 PKT 1 UMOWY SPÓŁKI.2016-05-12 do dziś
5PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW Z DNIA 07/08/2018, REP A NR. 7791/2018 SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA PAWŁA GMERKA W KANCELARII NOTARIALNEJ W PIASECZNIE PRZY UL. KOŚCIUSZKI 17. ZMIANA PARAGRAFU §3, §7. UST.6, §13. UST.9 I UST. 13, §14, UCHWALENIE TEKSTU JEDNOLITEGO SPÓŁKI.2019-02-18 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2012-06-18 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2012-06-18 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGUTAJ2013-04-10 do dziś
2. ImionaMARCIN ROBERT2013-04-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-04-10 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały4048 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 404.800,00 ZŁ2017-09-26 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-04-10 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego406000,00 ZŁ2016-05-12 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport1400000,002016-05-12 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2012-06-18 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE2012-06-18 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGUTAJ2015-03-27 do dziś
2. ImionaMAGDALENA MARIA2015-03-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-03-27 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPRERZES ZARZĄDU2015-03-27 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-03-27 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2015-03-27 do dziś
241 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2015-03-27 do dziś
342 1 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG KOŁOWYCH I SZYNOWYCH2015-03-27 do dziś
442 2 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW, LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH2015-03-27 do dziś
543 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2015-03-27 do dziś
655 ZAKWATEROWANIE2015-03-27 do dziś
774 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA2015-03-27 do dziś
877 WYNAJEM I DZIERŻAWA2015-03-27 do dziś
973 1 REKLAMA2015-03-27 do dziś
1078 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM2015-03-27 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 09.07.2013 okres 18.06.2012R. - 31.12.2012R.2013-07-18 do dziś
2data złożenia 18.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-04 do dziś
3data złożenia 14.08.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-05 do dziś
4data złożenia 30.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-14 do dziś
5data złożenia 02.08.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-26 do dziś
6data złożenia 23.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-23 do dziś
7data złożenia 28.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-28 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego118.06.2012R. - 31.12.2012R.2013-07-18 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-04 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-05 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-14 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-26 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-23 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-28 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu118.06.2012R. - 31.12.2012R.2013-07-18 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-04 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-05 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-14 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-26 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-25 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-28 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów