KATARZYNA RUBASZKIEWICZ I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2021-08-02 godz. 07:59:03
Numer KRS: 0000423943
Numer REGON: 012999572
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-06-15
Ostatni wpis Nr wpisu10Data dokonania wpisu2021-06-30
Sygnatura akt[RDF/307641/21/508]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2012-06-15 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 012999572 NIP 53615600072012-06-15 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaKATARZYNA RUBASZKIEWICZ I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA2012-07-26 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-06-15 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-06-15 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat LEGIONOWSKI gmina WIELISZEW miejscowość WIELISZEW2012-06-15 do dziś
2. Adresmiejscowość WIELISZEW ulica NIEPODLEGŁOŚCI nr domu 85 kod pocztowy 05-135 poczta WIELISZEW kraj POLSKA 2012-06-15 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ Z DNIA 02.04.2012 R. ANEKSEM Z DNIA 02.05.2012 R. ZMIENIONY PAR. 3 I PAR. 13 DODANY; ANEKSEM Z DNIA 31.05.2012 R. -ZMIENIONY PAR. 132012-06-15 do dziś
230.06.2012 R. -ZMIENIONA PREAMBUŁA, PRZEREDAGOWANY PAR. 1, ZMIENIONY PAR. 2 I PAR. 42012-07-26 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2012-06-15 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2012-06-15 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwalePRZEKSZTAŁCENIE NASTĄPIŁO NA PODSTAWIE ART. 26 PAR. 4 K.S.H. WSPÓLNICY PRZEKSZTAŁCONEJ SPÓŁKI: EWA POPŁAWSKA PROWADZĄCA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ POD NAZWĄ APTEKA PRYWATNA BOGUSŁAWA PIETRZYK, EWA POPŁAWSKA BOGUSŁAWA PIETRZYK PROWADZĄCA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ POD NAZWĄ APTEKA PRYWATNA S.C. BOGUSŁAWA PIETRZYK, EWA POPŁAWSKA2012-06-15 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBERLIŃSKI2012-07-26 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF WALDEMAR2012-07-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-07-26 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2012-07-26 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2012-07-26 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2012-07-26 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2012-07-26 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaRUBASZKIEWICZ2012-07-26 do dziś
2. ImionaKATARZYNA MAŁGORZATA2012-07-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-07-26 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2012-07-26 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2012-07-26 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2012-07-26 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2012-07-26 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2012-06-15 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE2012-06-15 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBERLIŃSKI2012-07-26 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF WALDEMAR2012-07-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-07-26 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaRUBASZKIEWICZ2012-07-26 do dziś
2. ImionaKATARZYNA MAŁGORZATA2012-07-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-07-26 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 73 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2012-06-15 do dziś
220 42 Z PRODUKCJA WYROBÓW KOSMETYCZNYCH I TOALETOWYCH2012-06-15 do dziś
321 10 Z PRODUKCJA PODSTAWOWYCH SUBSTANCJI FARMACEUTYCZNYCH2012-06-15 do dziś
447 29 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2012-06-15 do dziś
547 75 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2012-06-15 do dziś
647 74 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2012-06-15 do dziś
768 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2012-06-15 do dziś
882 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2012-06-15 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-27 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-28 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-22 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-30 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów