AQUACO 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-05-21 godz. 15:06:29
Numer KRS: 0000423765
Numer REGON: 021899323
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-06-12
Ostatni wpis Nr wpisu36Data dokonania wpisu2022-10-14
Sygnatura akt[RDF/446873/22/368]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-06-12 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaAQUACO 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-06-12 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-06-12 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-06-12 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAW gmina WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2017-12-07 do dziś
2. Adresmiejscowość WROCŁAW ulica UL. BABIOGÓRSKA nr domu 5 kod pocztowy 54-006 poczta WROCŁAW kraj POLSKA 2022-02-02 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki111.06.20122012-06-12 do dziś
227.12.2012 R., REP A NR 9110/2012, NOTARIUSZ ILONA ROCZNIAK, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU PRZY UL. MIKOŁAJA 8-11. ZMIENIONO: § 5.2013-01-04 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2012-06-12 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2012-06-12 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOZYRA2022-02-02 do dziś
2. ImionaMARCIN JAN2022-02-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-02-02 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały62 (SZEŚĆDZIESIĄT DWA) UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 31.000 ZŁ (TRZYDZIEŚCI JEDEN TYSIĘCY ZŁOTYCH)2022-02-02 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2022-02-02 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego31000,00 ZŁ2015-04-07 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2012-06-12 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2012-06-12 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOZYRA2015-04-07 do dziś
2. ImionaMARCIN2015-04-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-04-07 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2015-04-07 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-04-07 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2017-12-07 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy170 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2017-12-07 do dziś
235 11 Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ2017-12-07 do dziś
335 14 Z HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ2017-12-07 do dziś
463 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2017-12-07 do dziś
593 29 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA2017-12-07 do dziś
693 11 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SPORTOWYCH2017-12-07 do dziś
771 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2017-12-07 do dziś
873 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2017-12-07 do dziś
971 11 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY2017-12-07 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 18.07.2013 okres 2012R.2013-08-09 do dziś
2data złożenia 04.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-15 do dziś
3data złożenia 10.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-01 do dziś
4data złożenia 30.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-27 do dziś
5data złożenia 30.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-26 do dziś
6data złożenia 11.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
7data złożenia 14.10.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-10-14 do dziś
8data złożenia 14.12.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-12-14 do dziś
9data złożenia 14.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-14 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego12012R.2013-08-09 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-15 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-01 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-27 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-26 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-10-14 do dziś
8OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-12-14 do dziś
9OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-14 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu12012R.2013-08-09 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-15 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-01 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-27 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-26 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-10-14 do dziś
8OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-12-14 do dziś
9OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-14 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
1
1. Data zawieszenia wykonywania działalności2021-11-082022-02-02 do dziś