BOLESŁAWSKA WENTA INVESTMENTS SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2022-09-29 godz. 19:44:54
Numer KRS: 0000423750
Numer REGON: 221671884
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-06-12
Ostatni wpis Nr wpisu14Data dokonania wpisu2022-07-10
Sygnatura akt[RDF/403927/22/526]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2012-06-12 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBOLESŁAWSKA WENTA INVESTMENTS SPÓŁKA JAWNA2012-06-12 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-06-12 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-06-12 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat PUCKI gmina KOSAKOWO miejscowość POGÓRZE2021-11-02 do dziś
2. Adresmiejscowość POGÓRZE ulica UL. ALMERYJSKA nr domu 8 nr lokalu 30.2 kod pocztowy 81-198 poczta POGÓRZE kraj POLSKA 2021-11-02 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki122 MAJA 2012 R.2012-06-12 do dziś
215.05.2014 R. ZMIANA PAR. 2 PKT. 3 UMOWY SPÓŁKI Z DNIA 22.05.2012 R.2014-06-03 do dziś
319.01.2016R. ZMIANA PAR.2 PKT 2 I PKT 3 UMOWY SPÓŁKI2016-02-11 do dziś
412.02.2017 R. ZMIANA §2 PKT 2 UMOWY SPÓŁKI JAWNEJ2017-02-28 do dziś
526.08.2021 R., ZMIANA §2 UST. 1 UMOWY SPÓŁKI JAWNEJ I PRZYJĘCIE TEKSTU JEDNOLITEGO2021-11-02 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2012-06-12 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOLESŁAWSKA WENTA2014-06-03 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA MAŁGORZATA2012-06-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-06-12 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2014-06-03 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2014-06-03 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2014-06-03 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2012-06-12 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWENTA2012-06-12 do dziś
2. ImionaMARCIN RAFAŁ2012-06-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-06-12 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2014-06-03 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2014-06-03 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2014-06-03 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2012-06-12 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2012-06-12 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE.2012-06-12 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOLESŁAWSKA WENTA2014-06-03 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA MAŁGORZATA2012-06-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-06-12 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaWENTA2012-06-12 do dziś
2. ImionaMARCIN RAFAŁ2012-06-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-06-12 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy151 10 Z TRANSPORT LOTNICZY PASAŻERSKI2016-02-11 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy185 53 Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI Z ZAKRESU NAUKI JAZDY I PILOTAŻU2017-02-28 do dziś
285 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2017-02-28 do dziś
352 23 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LOTNICZY2017-02-28 do dziś
447 23 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA RYB, SKORUPIAKÓW I MIĘCZAKÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2017-02-28 do dziś
510 20 Z PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE RYB, SKORUPIAKÓW I MIĘCZAKÓW2017-02-28 do dziś
646 36 Z SPRZEDAŻ HURTOWA CUKRU, CZEKOLADY, WYROBÓW CUKIERNICZYCH I PIEKARSKICH2017-02-28 do dziś
715 12 Z PRODUKCJA TOREB BAGAŻOWYCH, TOREB RĘCZNYCH I PODOBNYCH WYROBÓW KALETNICZYCH; PRODUKCJA WYROBÓW RYMARSKICH2017-02-28 do dziś
815 11 Z WYPRAWA SKÓR, GARBOWANIE; WYPRAWA I BARWIENIE SKÓR FUTERKOWYCH2017-02-28 do dziś
914 11 Z PRODUKCJA ODZIEŻY SKÓRZANEJ2017-02-28 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-09 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
3OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-25 do dziś
4OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-10 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów