ENERGIA MOLEWSKI, SEKLECKI, DEICKI, KIERZKOWSKI SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2022-08-08 godz. 17:29:19
Numer KRS: 0000423748
Numer REGON: 340136934
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-06-12
Ostatni wpis Nr wpisu10Data dokonania wpisu2022-06-28
Sygnatura akt[RDF/395476/22/299]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2012-06-12 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 340136934 NIP 88829025122012-06-12 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaENERGIA MOLEWSKI, SEKLECKI, DEICKI, KIERZKOWSKI SPÓŁKA JAWNA2012-06-12 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-06-12 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-06-12 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat WŁOCŁAWSKI gmina LUBIEŃ KUJAWSKI miejscowość RZEŻEWO MAŁE2012-06-12 do dziś
2. Adresmiejscowość RZEŻEWO MAŁE nr domu 15 kod pocztowy 87-840 poczta LUBIEŃ KUJAWSKI kraj POLSKA 2012-06-12 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki115.03.2012 R.2012-06-12 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2012-06-12 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2012-06-12 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwalePRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ: ENERGIA S.C. M.MOLEWSKI, D.DEICKI, G.KIERZKOWSKI, P.SEKLECKI W SPÓŁKĘ JAWNĄ: ENERGIA MOLEWSKI, SEKLECKI, DEICKI, KIERZKOWSKI SPÓŁKA JAWNA. UCHWAŁA NR 1 WSPÓLNIKÓW Z DNIA 15.03.2012 R. O PRZEKSZTAŁCENIU SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ JAWNĄ W TRYBIE ART. 26§ 4 K.S.H. WSPÓLNICY SPÓŁKI CYWILNEJ: MARCIN MOLEWSKI (REGON 910906549), DARIUSZ DEICKI (REGON 911332263), GRZEGORZ KIERZKOWSKI (REGON 911043978), PIOTR SEKLECKI (REGON 910958641).2012-06-12 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMOLEWSKI2012-06-12 do dziś
2. ImionaMARCIN2012-06-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-06-12 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2012-06-12 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2012-06-12 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2012-06-12 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2012-06-12 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSEKLECKI2012-06-12 do dziś
2. ImionaPIOTR2012-06-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-06-12 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2012-06-12 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2012-06-12 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2012-06-12 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2012-06-12 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDEICKI2012-06-12 do dziś
2. ImionaDARIUSZ2012-06-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-06-12 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2012-06-12 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2012-06-12 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2012-06-12 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2012-06-12 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKIERZKOWSKI2012-06-12 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ2012-06-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-06-12 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2012-06-12 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2012-06-12 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2012-06-12 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2012-06-12 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2012-06-12 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotu1. KAŻDY WSPÓLNIK REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ JEDNOOSOBOWO W ZAKRESIE NIEPRZEKRACZAJĄCYM CZYNNOŚCI ZWYKŁEGO ZARZĄDU. 2. W SPRAWACH PRZEKRACZAJĄCYCH ZWYKŁY ZARZĄD TJ. W SPRAWACH, KTÓRYCH WARTOŚĆ PRZEKRACZA 500 ZŁ SPÓŁKĘ REPREZENTUJĄ DWAJ WSPÓLNICY ŁĄCZNIE.2012-06-12 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMOLEWSKI2012-06-12 do dziś
2. ImionaMARCIN2012-06-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-06-12 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSEKLECKI2012-06-12 do dziś
2. ImionaPIOTR2012-06-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-06-12 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaDEICKI2012-06-12 do dziś
2. ImionaDARIUSZ2012-06-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-06-12 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaKIERZKOWSKI2012-06-12 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ2012-06-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-06-12 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy135 12 Z PRZESYŁANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ2012-06-12 do dziś
235 13 Z DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ2012-06-12 do dziś
335 14 Z HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ2012-06-12 do dziś
435 11 Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ2020-01-15 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-27 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-14 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-26 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-06-28 do dziś
5OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-28 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów