BOHUN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-09-29 godz. 19:44:54
Numer KRS: 0000423738
Numer REGON: 081048067
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-06-12
Ostatni wpis Nr wpisu15Data dokonania wpisu2021-07-01
Sygnatura akt[RDF/309150/21/551]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-06-12 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBOHUN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-06-12 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-06-12 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-06-12 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBUSKIE powiat ŻARSKI gmina ŻARY miejscowość ŻARY2012-06-12 do dziś
2. Adresmiejscowość ŻARY ulica OLBRACHTÓW nr domu 3 kod pocztowy 68-200 poczta ŻARY kraj POLSKA 2012-06-12 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki131.05.2012 R., NOTARIUSZ KATARZYNA HAŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W ZIELONEJ GÓRZE, REP. A NR 5444/2012.2012-06-12 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2012-06-12 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2012-06-12 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOHUN2012-06-12 do dziś
2. ImionaROMAN2012-06-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-06-12 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500,00 ZŁ2012-06-12 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2012-06-12 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMISYURA2012-06-12 do dziś
2. ImionaOLEKSANDRA2012-06-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-06-12 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500,00 ZŁ2012-06-12 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2012-06-12 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2012-06-12 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2012-06-12 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuJEŻELI POWOŁANY JEST ZARZĄD DWUOSOBOWY TO KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE WE WSZELKICH CZYNNOŚCIACH, KTÓRYCH WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA KWOTY 50000,00 ZŁ POWYŻEJ KWOTY 50000,00 ZŁ SPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE.2012-06-12 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOHUN2012-06-12 do dziś
2. ImionaROMAN2012-06-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-06-12 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2012-06-12 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2012-06-12 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaMISYURA2012-06-12 do dziś
2. ImionaOLEKSANDRA2012-06-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-06-12 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2012-06-12 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2012-06-12 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy101 11 Z UPRAWA ZBÓŻ, ROŚLIN STRĄCZKOWYCH I ROŚLIN OLEISTYCH NA NASIONA, Z WYŁĄCZENIEM RYŻU2012-06-12 do dziś
246 51 Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA2012-06-12 do dziś
346 52 Z SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO2012-06-12 do dziś
446 66 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH2012-06-12 do dziś
546 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2012-06-12 do dziś
647 1 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2012-06-12 do dziś
747 41 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2012-06-12 do dziś
847 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2015-09-30 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 15.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-18 do dziś
2data złożenia 09.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-30 do dziś
3data złożenia 07.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-28 do dziś
4data złożenia 07.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-25 do dziś
5data złożenia 11.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
6data złożenia 05.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-05 do dziś
7data złożenia 05.08.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-05 do dziś
8data złożenia 01.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-01 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-18 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-30 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-28 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-25 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-05 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-05 do dziś
8OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-01 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-18 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-30 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-28 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-25 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów