EXIM GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-07-30 godz. 11:23:21
Numer KRS: 0000423554
Numer REGON: 302134920
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-06-12
Ostatni wpis Nr wpisu10Data dokonania wpisu2020-05-22
Sygnatura akt[PO.VIII NS-REJ.KRS/11465/20/415]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-06-12 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaEXIM GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-06-12 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-06-12 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-06-12 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat M. POZNAŃ gmina M. POZNAŃ miejscowość POZNAŃ2012-06-12 do dziś
2. Adresmiejscowość POZNAŃ kraj POLSKA 2020-05-22 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki121.03.2012 R., HENRYK PIOTR WISZEWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W GORZOWIE WLKP. UL. MOSTOWA 12, REP. A NR 1499/2012.2012-06-12 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2012-06-12 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2012-06-12 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
Brak wpisów
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego500000,00 ZŁ2012-06-12 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2012-06-12 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA UMÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: 1. PREZES ZARZĄDU -JEDNOOSOBOWO 2. POZOSTALI CZŁONKOWIE ZARZĄDU -ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU2012-06-12 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaNOWICKI2013-01-28 do dziś
2. ImionaJACEK MAREK2013-01-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-01-28 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2013-01-28 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-01-28 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy138 11 Z ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE2012-06-12 do dziś
243 91 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH2012-06-12 do dziś
343 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2012-06-12 do dziś
445 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2012-06-12 do dziś
545 20 Z KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2012-06-12 do dziś
646 41 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TEKSTYLNYCH2012-06-12 do dziś
746 42 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA2012-06-12 do dziś
846 43 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO2012-06-12 do dziś
946 46 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH2012-06-12 do dziś
1046 47 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MEBLI, DYWANÓW I SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO2012-06-12 do dziś
1146 49 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO2012-06-12 do dziś
1241 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2012-06-12 do dziś
1346 69 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ2012-06-12 do dziś
1447 51 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TEKSTYLNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2012-06-12 do dziś
1547 59 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2012-06-12 do dziś
1647 71 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2012-06-12 do dziś
1747 72 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OBUWIA I WYROBÓW SKÓRZANYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2012-06-12 do dziś
1847 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2012-06-12 do dziś
1949 31 Z TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, MIEJSKI I PODMIEJSKI2012-06-12 do dziś
2049 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2012-06-12 do dziś
2150 10 Z TRANSPORT MORSKI I PRZYBRZEŻNY PASAŻERSKI2012-06-12 do dziś
2250 20 Z TRANSPORT MORSKI I PRZYBRZEŻNY TOWARÓW2012-06-12 do dziś
2343 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2012-06-12 do dziś
2450 30 Z TRANSPORT WODNY ŚRÓDLĄDOWY PASAŻERSKI2012-06-12 do dziś
2550 40 Z TRANSPORT WODNY ŚRÓDLĄDOWY TOWARÓW2012-06-12 do dziś
2651 10 Z TRANSPORT LOTNICZY PASAŻERSKI2012-06-12 do dziś
2751 21 Z TRANSPORT LOTNICZY TOWARÓW2012-06-12 do dziś
2852 21 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY2012-06-12 do dziś
2952 22 A DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT MORSKI2012-06-12 do dziś
3052 22 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT ŚRÓDLĄDOWY2012-06-12 do dziś
3152 23 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LOTNICZY2012-06-12 do dziś
3252 29 A DZIAŁALNOŚĆ MORSKICH AGENCJI TRANSPORTOWYCH2012-06-12 do dziś
3355 20 Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA2012-06-12 do dziś
3443 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2012-06-12 do dziś
3556 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2012-06-12 do dziś
3656 30 Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW2012-06-12 do dziś
3768 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2012-06-12 do dziś
3877 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2012-06-12 do dziś
3977 34 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA ŚRODKÓW TRANSPORTU WODNEGO2012-06-12 do dziś
4077 35 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA ŚRODKÓW TRANSPORTU LOTNICZEGO2012-06-12 do dziś
4143 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2012-06-12 do dziś
4243 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2012-06-12 do dziś
4343 31 Z TYNKOWANIE2012-06-12 do dziś
4443 32 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ2012-06-12 do dziś
4543 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2012-06-12 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 01.07.2013 okres 21.03.2012 - 31.12.20122013-08-20 do dziś
2data złożenia 18.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-22 do dziś
3data złożenia 15.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-20 do dziś
4data złożenia 08.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-02 do dziś
5data złożenia 10.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-11 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego121.03.2012 - 31.12.20122013-08-20 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-22 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-20 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-02 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu121.03.2012 - 31.12.20122013-08-20 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-22 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-20 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-02 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-11 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów