BUD-NOVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-09-21 godz. 09:55:44
Numer KRS: 0000423417
Numer REGON: 302128278
Numer NIP: 7831689083
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-06-06
Ostatni wpis Nr wpisu7Data dokonania wpisu2017-01-19
Sygnatura akt[PO.VIII NS-REJ.KRS/340/17/609]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-06-06 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUD-NOVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-06-06 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-06-06 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-06-06 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat M. POZNAŃ gmina M. POZNAŃ miejscowość POZNAŃ2012-06-06 do dziś
2. Adresmiejscowość POZNAŃ ulica SAPERSKA nr domu 44 A nr lokalu 8 kod pocztowy 61-493 poczta POZNAŃ kraj POLSKA 2012-06-06 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 28.05.2012 R., NOTARIUSZ JACEK TOMCZAK, KANCELARIA NOTARIALNA AL. KAROLA MARCINKOWSKIEGO 13/12 B W POZNANIU, REP. A NR 1548/2012.2012-06-06 do dziś
219.09.2013 R., REP. A NR 11243/2013, NOTARIUSZ JACEK KACZOROWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA WOJCIECH CENDROWSKI * JACEK KACZOROWSKI S.C. W POZNANIU ZMIENIONO § 62013-11-12 do dziś
3AKT NOTARIALNY Z DNIA 25.06.2014 R.; REP. A NR 7522/2014; KANCELARIA NOTARIALNA WOJCIECH CENDROWSKI, JACEK KACZOROWSKI; NOTARIUSZ JACEK KACZOROWSKI; ZMIANA POLEGA NA DODANIU W PARAGRAFIE 6 UMOWY SPÓŁKI W PKT. 1 PUNKTÓW.2014-09-05 do dziś
413.10.2016 R., REP. A NR 5165/2016, NOTARIUSZ DARIUSZ PRZEMYSŁAW RACZKOWSKI KANCELARIA NOTARIALNA UL. GARBARY 95/11 W POZNANIU, ZMIENIONO § 6 UMOWY SPÓŁKI PRZEZ DODANIE PUNKTU 9.2017-01-19 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2012-06-06 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2012-06-06 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaŚRAMA2012-06-06 do dziś
2. ImionaJOANNA2012-06-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-06-06 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały5 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000,00 ZŁ2012-06-06 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2012-06-06 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2012-06-06 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2012-06-06 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuSPÓŁKĘ REPREZENTUJE W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU, A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2012-06-06 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaŚRAMA2012-06-06 do dziś
2. ImionaJOANNA2012-06-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-06-06 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2012-06-06 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2012-06-06 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2013-11-12 do dziś
249 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY2013-11-12 do dziś
352 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2013-11-12 do dziś
446 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2013-11-12 do dziś
524 PRODUKCJA METALI2014-09-05 do dziś
638 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW2014-09-05 do dziś
743 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2014-09-05 do dziś
882 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2014-09-05 do dziś
996 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA2014-09-05 do dziś
1087 20 Z POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI2017-01-19 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 16.03.2016 okres OD 06.06.2012 DO 31.12.20122016-03-30 do dziś
2data złożenia 16.03.2016 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132016-03-30 do dziś
3data złożenia 16.03.2016 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-03-30 do dziś
4data złożenia 16.03.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-03-30 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 06.06.2012 DO 31.12.20122016-03-30 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132016-03-30 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-03-30 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-03-30 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 06.06.2012 DO 31.12.20122016-03-30 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132016-03-30 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-03-30 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-03-30 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów