SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „ENERBUD”

Stan na dzień 2023-03-29 godz. 19:16:02
Numer KRS: 0000423390
Numer REGON: 242961373
Numer NIP: 6322008329
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-06-14
Ostatni wpis Nr wpisu26Data dokonania wpisu2022-10-25
Sygnatura akt[RDF/455065/22/211]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁDZIELNIA2012-06-14 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „ENERBUD”2012-06-14 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-06-14 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-06-14 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M. JAWORZNO gmina M. JAWORZNO miejscowość JAWORZNO2012-06-14 do dziś
2. Adresmiejscowość JAWORZNO ulica UL. BAGNO nr domu 58 kod pocztowy 43-600 poczta JAWORZNO kraj POLSKA 2020-12-08 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejWWW.SMENERBUD.PL2012-06-14 do dziś
4. Adres strony internetowejSMENERBUD@VP.PL2012-06-14 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu124.04.2012 R. 27.05.2012 R. ZMIENIONO TREŚĆ PAR. 5 UST. 2 STATUTU2012-06-14 do dziś
212.06.2013R. PAR.5 UST.1,PAR.5 UST.2,PAR.5 UST.4,PAR.6 UST.1,PAR.8 UST2,PAR.8 UST 7 PKT „E” ,PAR.8 UST.7 PKT „F” ,PAR.11 UST.2,PAR.11 UST.4,PAR.11 UST.5,PAR.11 UST.6,PAR.20 UST.1,PAR.39 UST.2,PAR.46 UST.4,PAR.51 UST.2. ZMIANA NUMERACJI DZIAŁÓW V,VI,VII,VIII,IX,X.2013-07-11 do dziś
325.06.2014 R.ZMIANA STATUTU; ZMIENIONO: PAR., 5 UST. 6, PAR. 29 UST. 32014-07-25 do dziś
426.04.2018R. ZMIENIONO: § 5 UST. 4, § 6, § 7, § 8 UST. 7 PKT D, § 11, § 14, § 15, § 16, § 17, § 18, § 19, TYTUŁ DZIAŁU VI, § 20, § 29, § 34 UST. 4, § 34 UST. 5, § 46 UST. 3, § 46 UST. 4, § 47 UST. 1, § 52 PKT 2 SKREŚLONO: § 5 UST.52018-10-10 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaCZAS NIEOZNACZONY2012-06-14 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2012-06-14 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE.2012-06-14 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoPAWEŁCZYK2013-12-17 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ2013-12-17 do dziś
3. Numer PESEL***********2013-12-17 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2013-12-17 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-12-17 do dziś
21. NazwiskoSOBOLEWSKA2013-07-11 do dziś
2. ImionaDANUTA BOŻENA2013-07-11 do dziś
3. Numer PESEL***********2013-07-11 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2013-07-11 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-07-11 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2012-06-14 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPIETRZAK2020-12-08 do dziś
2. ImionaMICHAŁ TOMASZ2020-12-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-12-08 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaLEŚ2017-07-18 do dziś
2. ImionaMAREK2017-07-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-07-18 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaRATUSZNY2012-06-14 do dziś
2. ImionaJAN2012-06-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-06-14 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2012-06-14 do dziś
241 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2012-06-14 do dziś
342 99 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2012-06-14 do dziś
468 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2012-06-14 do dziś
568 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2012-06-14 do dziś
668 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2013-07-11 do dziś
768 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2013-07-11 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 09.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-25 do dziś
2data złożenia 09.05.2015 okres OD 14.06.2012 DO 31.12.20122015-05-29 do dziś
3data złożenia 18.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-30 do dziś
4data złożenia 14.04.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-09 do dziś
5data złożenia 21.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-18 do dziś
6data złożenia 05.10.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-10-05 do dziś
7data złożenia 10.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
8data złożenia 29.01.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-01-29 do dziś
9data złożenia 25.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-25 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-25 do dziś
2OD 14.06.2012 DO 31.12.20122015-05-29 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-30 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-09 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-18 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-10-05 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-01-29 do dziś
8OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-25 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-25 do dziś
2OD 14.06.2012 DO 31.12.20122015-05-29 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-30 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-09 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-18 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-10-05 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
8OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-01-29 do dziś
9OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-25 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów