FIRMA DORADCZO-INWESTYCYJNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000423353
Numer REGON: 242961284
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-06-14
Ostatni wpis Nr wpisu22Data dokonania wpisu2022-06-01
Sygnatura akt[RDF/384893/22/542]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-06-14 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA DORADCZO-INWESTYCYJNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-06-14 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-06-14 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-06-14 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat GLIWICKI gmina TOSZEK miejscowość PISARZOWICE2013-10-25 do dziś
2. Adresmiejscowość PISARZOWICE ulica GLIWICKA nr domu 2 nr lokalu 5 kod pocztowy 44-180 poczta TOSZEK kraj POLSKA 2013-10-25 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki116.12.2011 NOTARIUSZ PIOTR MARQUARDT KANCELARIA NOTARIALNA W KATOWICACH REP. A 1280/2011 24.05.2012 R. NOTARIUSZ PIOTR MARQUARDT KANCELARIA NOTARIALNA W KATOWICACH REP. A 1128/2012 -ZMIANA PAR. 42012-06-14 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 05.09.2013 ROKU, NR REPERTORIUM A 11138/2013, KANCELARIA NOTARIALNA W CHORZOWIE PRZY UL. DĄBROWSKIEGO 48/4, NOTARIUSZ WOJCIECH KURZEJA, ZMIANIE ULEGŁY PAR. 2 I PAR. 4 UMOWY SPÓŁKI.2013-10-25 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2012-06-14 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2012-06-14 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaROSIKOŃ2013-10-25 do dziś
2. ImionaWITOLD MARIAN2013-10-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-10-25 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały13 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.300,00 ZŁ2016-03-24 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-10-25 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPENKAŁA2016-03-24 do dziś
2. ImionaKRYSTIAN ANTONI2016-03-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-03-24 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały12 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.200,00 ZŁ2016-03-24 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-03-24 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPENKAŁA2016-03-24 do dziś
2. ImionaDAWID KRZYSZTOF2016-03-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-03-24 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały13 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.300,00 ZŁ2016-03-24 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-03-24 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMĘŻYK2016-03-24 do dziś
2. ImionaCZESŁAW SZCZEPAN2016-03-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-03-24 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały12 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.200,00 ZŁ2016-03-24 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-03-24 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2012-06-14 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2012-06-14 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU2012-06-14 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPENKAŁA2017-02-01 do dziś
2. ImionaKRYSTIAN ANTONI2017-02-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-02-01 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2017-02-01 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-02-01 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy123 PRODUKCJA WYROBÓW Z POZOSTAŁYCH MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH2012-06-14 do dziś
247 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2012-06-14 do dziś
349 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY2012-06-14 do dziś
452 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2012-06-14 do dziś
559 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO, PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH, NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH2012-06-14 do dziś
662 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA2012-06-14 do dziś
763 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI2012-06-14 do dziś
864 FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2012-06-14 do dziś
966 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE ORAZ UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE2012-06-14 do dziś
1068 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2012-06-14 do dziś
1169 DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA, RACHUNKOWO-KSIĘGOWA I DORADZTWO PODATKOWE2012-06-14 do dziś
1225 PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ2012-06-14 do dziś
1370 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2012-06-14 do dziś
1471 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2012-06-14 do dziś
1572 BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE2012-06-14 do dziś
1673 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2012-06-14 do dziś
1774 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA2012-06-14 do dziś
1877 WYNAJEM I DZIERŻAWA2012-06-14 do dziś
1978 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM2012-06-14 do dziś
2082 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2012-06-14 do dziś
2185 EDUKACJA2012-06-14 do dziś
2227 PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH2012-06-14 do dziś
2333 NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ2012-06-14 do dziś
2435 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH2012-06-14 do dziś
2541 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2012-06-14 do dziś
2642 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2012-06-14 do dziś
2743 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2012-06-14 do dziś
2846 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2012-06-14 do dziś
2919 WYTWARZANIE I PRZETWARZANIE KOKSU I PRODUKTÓW RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ2013-10-25 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 25.09.2013 okres OD 16.12.2011 DO 31.12.20122013-10-25 do dziś
2data złożenia 14.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-13 do dziś
3data złożenia 14.01.2016 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-03-24 do dziś
4data złożenia 08.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-02-01 do dziś
5data złożenia 30.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-21 do dziś
6data złożenia 24.01.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-01-24 do dziś
7data złożenia 02.09.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-09-02 do dziś
8data złożenia 05.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-05 do dziś
9data złożenia 27.05.2022 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-05-27 do dziś
10data złożenia 01.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-01 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 16.12.2011 DO 31.12.20122013-10-25 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-13 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-03-24 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-02-01 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-21 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-01-24 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-09-02 do dziś
8OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-05 do dziś
9OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-05-27 do dziś
10OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-01 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 16.12.2011 DO 31.12.20122013-10-25 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-13 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-03-24 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-02-01 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-21 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów