A PRIORI MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-11-29 godz. 23:50:51
Numer KRS: 0000423258
Numer REGON: 061423894
Numer NIP: 7123272107
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-06-05
Ostatni wpis Nr wpisu29Data dokonania wpisu2022-08-19
Sygnatura akt[RDF/414834/22/863]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-06-05 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaA PRIORI MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-06-05 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-06-05 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-06-05 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBELSKIE powiat M. LUBLIN gmina M. LUBLIN miejscowość LUBLIN2012-06-05 do dziś
2. Adresmiejscowość LUBLIN ulica - nr domu - nr lokalu - kod pocztowy 00-000 poczta - kraj POLSKA 2018-01-18 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY 29.05.2012 R., NOTARIUSZ DR ROBERT FRONC W KANCELARII NOTARIALNEJ W LUBLINIE PRZY UL. SPOKOJNA 17/15, REP. A NR 1751/20122012-06-05 do dziś
204.04.2014 R. NOTARIUSZ KONR AD FLORKOWSKI Z KANCELARII NOTARIALNEJ W LUBLINIE PRZY ULICY LESZCZYŃSKIEGO 3/1, 20-069 LUBLIN, REPERTORIUM A NR 327/2014 - W § 6 UST. 2 SKREŚLONO PKT. 61.2014-04-09 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2012-06-05 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2012-06-05 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJUSZCZYK2014-04-09 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF WIESŁAW2014-04-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-04-09 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały98 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.900,00 ZŁ2020-12-04 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-04-09 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000, 00 ZŁ2012-06-05 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2012-06-05 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB PROKURENT.2012-06-05 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaJUSZCZYK2014-04-09 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF WIESŁAW2014-04-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-04-09 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2014-04-09 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-04-09 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy173 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2012-06-05 do dziś
293 DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA, ROZRYWKOWA I REKREACYJNA2012-06-05 do dziś
382 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2012-06-05 do dziś
455 ZAKWATEROWANIE2012-06-05 do dziś
556 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM2012-06-05 do dziś
663 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI2012-06-05 do dziś
768 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2012-06-05 do dziś
896 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA2012-06-05 do dziś
941 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2012-06-05 do dziś
1059 14 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PROJEKCJĄ FILMÓW2020-12-04 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 11.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-21 do dziś
2data złożenia 28.08.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-08-28 do dziś
3data złożenia 28.08.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-28 do dziś
4data złożenia 10.06.2019 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142019-06-10 do dziś
5data złożenia 10.06.2019 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152019-06-10 do dziś
6data złożenia 11.06.2019 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142019-06-11 do dziś
7data złożenia 11.06.2019 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152019-06-11 do dziś
8data złożenia 15.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
9data złożenia 21.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-21 do dziś
10data złożenia 19.08.2022 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-08-19 do dziś
11data złożenia 19.08.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-08-19 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-21 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-08-28 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-28 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-08-19 do dziś
6OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-08-19 do dziś
7OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-08-19 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-21 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142019-06-10 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152019-06-10 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-08-19 do dziś
6OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-08-19 do dziś
7OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-08-19 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów